InCoax Networks AB:s delårsrapport, januari – juni 2020

Order på fälttest från stor Amerikansk ISP, Projektavtal med Tier-1 operatör i Nordamerika samt ingått tre distributörs- och VAR-avtal i Tyskland, USA och Kanada.

Finansiell utveckling
April–juni 2020
 • Nettoomsättningen uppgick till 440 445 SEK (1 108 187), vilket motsvarar en minskning med 60 procent gentemot samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till –14 623 807 SEK (–18 654 944), en förbättring framförallt drivet av fokusering av verksamheten och minskade kostnader avseende konsulter.
 • Resultat efter skatt uppgick till –14 696 125 SEK (–18 695 898), och resultat per aktie uppgick till –0,80 SEK (–1,51).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till 908 106 SEK (19 419 413).
Januari –juni 2020
 • Nettoomsättningen uppgick till 682 212 SEK (2 066 573), vilket motsvarar en minskning med
  67 procent gentemot samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till –31 995 688 SEK (–33 460 704), en förbättring framförallt drivet av foku­sering av verksamheten och minskade kostnader avse­ende konsulter.
 • Resultat efter skatt uppgick till –32 107 284 SEK (–33 544 129), och resultat per aktie uppgick till –1,75 SEK (–2,71).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för perio­den uppgick till -16 214 700 SEK
  (18 624 640).
Väsentliga händelser under kvartalet
April
 • Översyn av kostnader till följd av Covid-19 pandemin samt ändring av datum för årsstämma och publicering av årsredovisning.
 • VAR-avtal med systemintegratören Hirschmann Multimedia för Nederländerna och Belgien.
 • Helge Tianien utsedd till ny Head of Product Management, Marketing & Sales.
 • Emil Bendroth utsedd till ny CFO.
 • Distributörs- och VAR-avtal med TDL för Kanada.
 • Erhöll Tillväxtverkets godkännande av bidrag för korttidsarbete.
Maj
 • Bryggfinansiering säkrad om 15 MSEK.
 • Distributörs- och VAR-avtal med Core för USA.
 • VAR-avtal med Anedis för Tyskland.
Juni
 • Order avseende fälttest från expansiv amerikansk Fiber/LAN-operatör.
 • Kevin Foster väljs in som styrelsemedlem.
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
Juli
 • Projektavtal med en nordamerikansk Tier-1 operatör.
 • InCoax genomför fullt garanterad företrädesemission om cirka 48 MSEK, kommunicerar nya mål samt ingår överenskommelse om kvittningsemission av konvertibler.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.

Delårsrapporten finns även tillgänglig på www.incoax.com.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2020 kl. 12.45 (CET).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB                                       
jorgen.ekengren@incoax.com                                                             
+46 73- 899 55 52

Close Menu