InCoax Networks AB:s Bokslutskommuniké 2022

InCoax säkrar expansion under 2023 med den största ordern någonsin.

Finansiell utveckling

Oktober – december 2022
•Nettoomsättningen uppgick till 14 611 207 SEK (3 246 032), kvartalets omsättning påverkas av en förskjutning av försäljningen till den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.
• Rörelseresultatet uppgick till -3 254 341 SEK (-7 813 550), en förbättring delvis beroende på en förskjutning av försäljningen till den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.
• Resultat efter skatt uppgick till -3 629 222 SEK (–7 912 078), och resultat per aktie uppgick till-0,05 SEK (–0,19).
• Kvartalets kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten uppgick till 34 718 500 SEK (9 991 241).

Helår 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 25 922 260 SEK (20 894 597), omsättningen under räkenskapsåret ökade och är driven av den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.
• Rörelseresultatet uppgick till -22 329 647 SEK (-24 331 925).
• Resultat efter skatt uppgick till -22 815 010 SEK (-24 496 940), och resultat per aktie uppgick till -0,32 SEK (–0,60).
• Årets kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten uppgick till 2 012 470 SEK (17 449 944).

Väsentliga händelser under kvartalet

• InCoax säkrar följdorder på 3,1 MUSD (34,7 MSEK) från amerikanska Fiber/LAN-operatören.
• Kommuniké från extra bolagsstämma i InCoax Networks AB.
• InCoax lanserar adaptrar för tillämpning i hemmanätverk.
• InCoax offentliggör prospekt i samband med företrädesemission.
• InCoax Networks AB (publ) offentliggör utsedd valberedning.
• InCoax offentliggör utfall i företrädesemission.
• InCoax erhåller ytterligare order på 0,9 miljoner USD (9,4 miljoner SEK) från den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.
• Mats Svensson utses till ordinarie CFO i InCoax Networks AB.
• InCoax erhåller tilläggsorder på 96 kUSD (975 kSEK) från den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.
• InCoax får order på Managed Services på 0,49 MUSD (5 MSEK) från den USA-baserade Fiber/LAN operatören.
• InCoax erhåller tilläggsorder på Managed Services på 1 MSEK från den USA-baserade Fiber/LAN operatören.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

• Alf Eriksson utsedd till Chief Product and Portfolio Officer.
• InCoax Networks AB meddelar byte av Certified Adviser till Vator Securities.