InCoax har godkänts för listning på Nasdaq First North och offentliggör bolagsbeskrivning med ny finansiell information

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.     InCoax Networks AB (publ) (”InCoax” eller ”Bolaget”) har erhållit godkännande av Nasdaq för listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North med första dag för handel den 3 januari 2019. Med anledning av listningen har Bolaget offentliggjort en bolagsbeskrivning med ny finansiell information avseende InCoax kapitalstruktur och nettoskuldsättning som inte tidigare har offentliggjorts.  

Nasdaq har godkänt InCoax för listning på Nasdaq First North. Första dag för handel i Bolagets aktie är fastställd till den 3 januari 2019. InCoax kommer handlas under kortnamnet INCOAX med ISIN-kod SE0009832595. På Bolagets hemsida, www.incoax.com, hålls tillgängligt den bolagsbeskrivning som har upprättats inför listningen på Nasdaq First North. I bolagsbeskrivningen redovisas uppdaterad information per den 30 november 2018 avseende InCoax kapitalstruktur och nettoskuldsättning. Denna information har tidigare inte offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna information.

Tabellerna över eget kapital och räntebärande skulder samt nettoskuldsättning återfinns på sida 39 i bolagsbeskrivningen.

Eget kapital, räntebärande skulder och nettoskuldsättning

KSEK30 november 2018
Kortfristiga räntebärande skulder 
Mot borgen 0,0
Mot säkerhet 0,0
Blankokrediter 1 191,7
Summa kortfristiga räntebärande skulder 1 191,7
  
Långfristiga räntebärande skulder 
Mot borgen 0,0
Mot säkerhet 0,0
Blankokrediter 3 246,0
Summa långfristiga räntebärande skulder 3 246,0
  
Eget kapital 
Aktiekapital 2 138,9
Balanserad vinst eller förlust 59 328,8
Periodens resultat -42 671,6
Summa eget kapital 18 796,1
KSEK 30 november 2018
A) Kassa 0,0
B) Likvida medel 16 365,4
C) Lätt realiserbara värdepapper 0,0
D) Summa likviditet (A+B+C) 16 365,4
  
E) Kortfristiga fordringar 1 195,1
  
F) Kortfristiga bankskulder 0,0
G) Kortfristig del av långfristiga skulder 0,0
H) Andra kortfristiga skulder 1 191,7
I) Summa kortfristiga skulder (F+G+H) 1 191,7
J) Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D) -16 362,0
  
K) Långfristiga banklån 0,0
L) Emitterade obligationer 0,0
M) Andra långfristiga lån 3 246,0
N) Långfristig skuldsättning (K+L+M) 3 246,0
O) Nettoskuldsättning (J+N) -13 116,0

Efter den 30 november har Bolaget genomfört en spridningsemission som inbringat totalt cirka 13,4 MSEK efter emissionskostnader.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Peter Carlsson, VD, peter.carlsson@incoax.com, tel. +46 70 856 3427.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 december 2018 kl. 13.00. 

Kort om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med In:xtnd™ erbjuder vi världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverklösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis ”Saving the world from complicated” på www.incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72, är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i InCoax. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i InCoax har endast skett genom det memorandum som InCoax offentliggjorde den 27 november 2018. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av InCoax, för att tillåta erbjudande i andra jurisdiktioner än i Sverige och Finland.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom ett skriftligt godkännande från InCoax och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundande på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om InCoax anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.