InCoax extra bolagsstämma 2021 (31 mar)

Aktieägarna i InCoax Networks AB, org. nr 556794-1363,
kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen 31 mars 2021.

InCoax extra bolagsstämma 2021 (31 mars) (Sve)

  • Kallelse till extra bolagsstämma i InCoax Networks AB (PM)
  • Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2021
  • Anmälan och formulär för förhandsröstning
  • Beslut om företrädesemission av units
  • Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
  • Revisorns yttrande
  • Årsredovisning för 2019 med anteckning

 

InCoax EGM 2021 (March 31) (Eng)