Finansiell utveckling i korthet fjärde kvartalet, oktober–december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 170 841 SEK (468 365), vilket motsvarar en minskning med 64 procent gentemot samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till –17 403 569 SEK (–9 821 473), en minskning framförallt drivet av ökade material-, personal- och konsultkostnader.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till –17 485 787 SEK (–9 895 239).
 • Resultat efter skatt uppgick till –17 485 787 SEK (–9 895 239), vilket ger ett resultat per aktie om –1,88 SEK (–1,90).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till 3 082 877 SEK (621 478).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska delas ut.

Finansiell utveckling i korthet helåret, januari-december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 486 816 SEK (2 715 816), vilket motsvarar en minskning med 45 procent gentemot föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till –49 115 341 SEK (–27 793 723), en minskning framförallt drivet av ökade material-, personal- och konsultkostnader.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till –49 315 174 SEK (–27 968 223).
 • Resultat efter skatt uppgick till –49 315 174 SEK (–27 968 223), vilket ger ett resultat per aktie om –5,29 SEK (–5,33).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för året uppgick till 4 379 126 SEK (1 360 095).

Väsentliga händelser fjärde kvartalet, oktober–december 2018

 • Nyemission om 25 MSEK samt spridningsemission i samband med IPO tecknad till 15,3 MSEK.
 • InCoax ingick avtal med Pareto Securities AB, vilka agerar som bolagets likviditetsgarant.
 • Rekryterat ny CFO, Marie Svensson, med start 1 januari 2019.
 • Incoax ingick avsiktsförklaring angående avtal, med affärspotential på 100 000 – 200 000 lägenheter, med en ledande System Integratör i Mellanöstern.
 • Nasdaq godkände InCoax för listning på First North.
 • Godkända patent: System for providing data communication over a coaxial network i USA.
 • InCoax har erkänts för sitt innovationsarbete i och med utnämningen Diamond Technology Award för sin lösning inom datakommunikation över ett koaxialt nätverk.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Håkan Rusk har utsetts till Chief Sales and Marketing Officer.
 • Lightwave Innovation Review Programmet har tilldelat InCoax Networks en utmärkelse baserat på ett toppresultat i Lightwave Innovation Review för sin nya produktfamilj In:xtnd™.
 • InCoax har fått en order för ett utvärderingsprojekt med ett företag inom byggnadsmaterialindustrin i USA under februari-april 2019 med ett ordervärde på 137 000 USD (1,26 MSEK).

VD-kommentar

Under 2018 har bolaget lagt grunden för kommersialisering 2019 av nya unika produktgenerationen In:xtnd™ med Gigabit prestanda. Bolaget har investerat substantiellt i teknologi- och produktutveckling, patentportfölj, organisationsuppbyggnad, deltagande vid mässor och bearbetning av kunder, samt inköp av nyckelkomponenter inför 2019.

Det finansiella resultatet 2018 blev -49,3 MSEK och nettoomsättningen 1,5 MSEK. Detta torde inte vara någon överraskning då vi 27 november släppte Investerings Memorandum och 27 december ett pressmeddelande med godkännande av listning på First North, samt uppdateringar av vissa finansiella siffror per 30 november.

Den målmedvetna satsningen på In:xtnd™ har gett mycket: en första större avsiktsförklaring på 100 000 – 200 000 lägenheter i slutet av december, en utvärderingsstudie med en kund i USA och ett 15-tal pågående/planerade kundtester i början av 2019. Sammantaget ser jag goda förutsättningar för att vi ska få begynnande In:xtnd™ försäljning med flera kunder inom kort.

Våra prioriteringar under 2019 är:

 • Kommersialisera In:xtnd™ i Europa.
 • Expandera geografiskt i Europa, USA och Mellanöstern.
 • Utöka ledarskapet inom MoCA Access™:
  -          Fiber extension.
  -          5G/Fixed Mobile Convergence.
 • Bredda In:xtnd™ produktportföljen.
 • Vidareutveckla patentportföljen.
 • Finansiering.

Vi befinner oss idag i ett mycket intressant läge på marknaden, där vår målsättning är att bygga ett världsledande företag. Vi har under 2018 stärkt våra positioner och lagt grunden. Vi arbetar i högt tempo inom ett antal områden under 2019 för att leverera mot våra finansiella mål: mer än 300 MSEK i omsättning 2020 och mer än 1 000 MSEK för 2023, med ett långsiktigt EBIT-marginalmål på 20 procent.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.

Delårsrapporten finns även tillgänglig på www.incoax.com.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 12.20 (CET).

Kontakter
Peter Carlsson, Verkställande direktör, peter.carlsson@incoax.com, 026-420 90 42.
Marie Svensson, Finanschef, marie.svensson@incoax.com, 026-420 90 42.