Finansiell utveckling januari–mars 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 958 386 SEK (381 153), vilket motsvarar en ökning med 151 procent gentemot samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till –14 805 760 SEK (–8 716 403), en minskning framförallt drivet av organisationstillväxt.
 • Resultat efter skatt uppgick till –14 848 232 SEK (–8 719 096), vilket ger ett resultat per aktie om –1,20 SEK (–1,44).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till –794 774 SEK (–512 301).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Håkan Rusk utsågs till Chief Sales and Marketing Officer.
 • Tilldelades en utmärkelse av Lightwave Innovation Review. Programmet för den nya produktfamiljen In:xtnd™.
 • Order för ett utvärderingsprojekt med ett företag inom byggnadsmaterialindustrin i USA, med ett ordervärde på 137 000 USD (1,26 MSEK).
 • Riktad nyemission om 38 MSEK, där emissionslikviden inkom under andra kvartalet.
 • Helge Tiainen har för InCoax blivit invald i styrelsen för Broadband Forum (BBF).
 • In:xtnd™ godkändes för kommersiell försäljning i Europa.
 • Presenterat In:xtnd™ på mässan Fiberdays19 i Wiesbaden och Gigabit Access i Köln.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Första order av In:xtnd™ i Tyskland, värde 22,5 kEUR.
 • Första order av In:xtnd™ i Schweiz, värde 12,6 kEUR.
 • Tilläggsorder från kund i Nederländerna, värde 7,3 kEUR.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.

Delårsrapporten finns även tillgänglig på www.incoax.com.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019 kl. 09.00 (CET).

Kontakter
Peter Carlsson, Verkställande direktör, peter.carlsson@incoax.com, 026-420 90 42.
Marie Svensson, Finanschef, marie.svensson@incoax.com, 026-420 90 42.