Beslut om företrädesemission av aktier

Den extra bolagsstämman beslutade om företrädesemission av högst 7 416 864 aktier. De som på avstämningsdagen den 15 oktober 2019 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier till en teckningskurs om 8 kronor per aktie. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 1 854 216 kronor. Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 18 oktober 2019 till och med den 1 november 2019.

Gävle den 9 September 2019

InCoax Networks AB (publ)

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2019 kl. 14:50.

För ytterligare information:  
Peter Carlsson, vd, InCoax Networks AB
peter.carlsson@incoax.com
+46 70-8563427