Rättelse: InCoax Networks AB:s Bokslutskommuniké, januari-december 2019

I pressmeddelandet “InCoax Networks AB:s Bokslutskommuniké, januari-december 2019”, som skickades ut torsdagen den 6 februari 2020, angavs att nettoomsättningsökningen var 337 procent för kvartalet och 190 procent för helåret. Korrekta siffror ska vara 237 procent respektive 90 procent. Nedan följer korrigerat pressmeddelande: Fokusering av affärsstrategin mot mer systemdesign, med målet att försäljningen av våra lösningar kommer börja ta fart under 2020. Vi har 29 potentiella kunder i testfas och är nära att formalisera ett projekt med mycket stor potential med en av världens största operatörer samtidigt som vi är inne i en intensifierad fas med ytterligare en av världens största operatörer.

 

Finansiell utveckling 

October– December 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 576 547 SEK (170 841), vilket motsvarar en ökning med 237 procent gentemot samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till –18 022 832 SEK (–17 403 569), en minskning framförallt drivet av organisationstillväxt.
 • Resultat efter skatt uppgick till –18 359 744 SEK (–17 485 787), vilket ger ett resultat per aktie om –1,00 SEK (–1,88).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till 6 908 729 SEK (3 082 877) och de likvida medlen uppgick till 29,5 MSEK vid kvartalets utgång.

January – December 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 822 067 SEK (1 486 816), vilket motsvarar en ökning med 90 procent gentemot samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till –65 108 321 SEK (–49 115 341), en minskning framförallt drivet av organisationstillväxt.
 • Resultat efter skatt uppgick till –65 760 609 SEK (–49 315 174), vilket ger ett resultat per aktie om –3,59 SEK (–5,29).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för perioden uppgick till 21 745 099 SEK (4 379 126).

Väsentliga händelser i kvartalet

 •  En företrädesemission tillförde bolaget 47,5 MSEK, varav ca. 5,8 MSEK avsåg kvittning av brygglån.
 • Introducerat två nya In:xtnd™ produkter och ingått avtal med ny partner för kontraktsutveckling och produktion av In:xtnd™ Access.
 • Ingått återförsäljaravtal med FCA på den polska marknaden.
 • Fått en order från Deutsche Telenetz för glesbygd via radiolänk/FWA (Fixed Wireless Access)
Close Menu