Årsstämma i InCoax Networks AB

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2020 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag omval av Peter Agardh, Anders Nilsson, Pär Thuresson, Alf Eriksson och Kevin Foster som ordinarie styrelseledamöter. Omval av Peter Agardh som styrelseordförande.  Vidare beslutades att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden(oförändrat), med 24 000 GBP till Kevin Foster (oförändrat) och med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter (ökning med 50 000 kr)

Omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Mikael Larsson kvarstår som huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra enligt följande genom att göra ett tillägg:

§8 Kallelse
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i Bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

Beslut om bemyndigande för emissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 15 681 369 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 30 procent beräknat på nuvarande antal aktier. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med det förslag som publicerats.

Gävle den 15 juni 2021
InCoax Networks AB (publ)

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2021 kl. 11:30 CEST.

Dokument & länkar