InCoax Networks AB:s delårsrapport, januari–september 2019

Finansiell utveckling juli–september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 178 947 SEK (408 972), vilket motsvarar en minskning med 56 procent gentemot samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till –13 624 785 SEK (–11 347 662), en minskning framförallt drivet av organisationstillväxt.
 • Resultat efter skatt uppgick till –13 856 735 SEK (–11 408 943), vilket ger ett resultat per aktie om -1,12 SEK (-1,38).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till -3 788 271 SEK (3 213 001) och de likvida medlen uppgick till 22,6 MSEK vid kvartalets utgång.

Finansiell utveckling januari–september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 245 520 SEK (1 315 976), vilket motsvarar en ökning med 71 procent gentemot samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till –47 085 489 SEK (–31 711 770), en minskning framförallt drivet av organisationstillväxt.
 • Resultat efter skatt uppgick till –47 400 864 SEK (–31 829 385), vilket ger ett resultat per aktie om –3,83 SEK (–3,84).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för perioden uppgick till 14 836 369 SEK (1 219 859).

Väsentliga händelser i kvartalet

 • InCoax upptog den 20 augusti 2019 en bryggfinansiering om 15 MSEK och den 9 september 2019 beslutade extra bolagsstämman om en företrädesemission om cirka 59 MSEK.
 • Bolaget stärkte försäljningsorganisationen med affärsutvecklare i Nordamerika och en försäljningschef i Tyskland.
 • Första ordern från svenska operatören A3 av In:xtnd™.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Företrädesemissionen tillförde bolaget 47,5 MSEK, varav ca. 5,8 MSEK avser kvittning av brygglån.
 • Introducerat två nya In:xtnd™ produkter och ingått avtal med ny partner för kontraktsutveckling och produktion av In:xtnd™ Access.
 • Ingått återförsäljaravtal med FCA på den Polska marknaden.
 • Fått en order från Deutsche Telenetz för glesbygd via radiolänk/FWA (Fixed Wireless Access).

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.

Delårsrapporten finns även tillgänglig på www.incoax.com.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 nov 2019 kl. 08.15 (CET).

Dokument & länkar