InCoax Networks AB:s Bokslutskommuniké 2021

Finansiell utveckling

Oktober – december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 246 032 SEK (2 720 249), fortsatt högre omsättning än föregående år, drivet av försäljning till den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.
 • Rörelseresultatet uppgick till –7 813 550 SEK (–8 637 219), en förbättring drivet av en ökad försäljning och en positiv bruttovinst.
 • Resultat efter skatt uppgick till –7 912 078 SEK (–8 662 689), och resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (–0,32).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för kvartalet var negativt, dock genomfördes en framgångsrik nyemission, kapitalet inbetalades i början på året 2022. Kvartalets kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten -12 626 544 SEK (13 999 744).

Helår 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 20 894 597 SEK (3 788 463), vilket är den högsta årliga försäljningen i företagets historia. Detta är drivet av försäljning till den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.
 • Rörelseresultatet uppgick till –24 331 925 SEK (–57 405 382), en förbättring drivet av ökad försäljning, en positiv bruttovinst samt lägre personalkostnader.
 • Resultat efter skatt uppgick till –24 496 941 SEK (–57 822 219), och resultat per aktie uppgick till –0,60 SEK (–2,11).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för perioden uppgick till -5 167 841 SEK (-12 643 002).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Den USA-baserade Fiber/LAN-operatören inleder tester av InCoax D2501 kontrollenhet.
 • Nordamerikansk Tier1-operatör har framgångsrikt genomfört fälttester av InCoax MoCA AccessTM systemlösning.
 • InCoax ingår Master Purchase Agreement med den USA-baserade Fiber/LAN-operatören Google Fiber Inc.
 • Erhåller följdorder på 3,6 MSEK från den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Erhåller ytterligare order på 2 MSEK från den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.
 • InCoax offentliggör utfallet för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2021.
 • Mats Svensson utses till interim CFO.
 • InCoax offentliggör nya finansiella mål.
 • InCoax erbjuder kostnadseffektiv fiberåtkomst genom brittiska Housing Associations' Charitable Trust (HACT).
 • InCoax säkrar ytterligare order på 2 MSEK från den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.

Se bifogad bokslutskommuniké i sin helhet. Bokslutskommunikén finns även tillgänglig på www.incoax.com.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående

kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 mars 2022 kl. 08:30 (CEST).

För ytterligare information:

Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB

jorgen.ekengren@incoax.com  

+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) utvecklar system för återanvändning av byggnaders existerande infrastruktur till bredbandsuppkoppling. Vi erbjuder nätverkslösningar med multigigabitshastighet till världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer. För mera information om företaget, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55  info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar