InCoax Networks AB:s delårsrapport, januari – mars 2022

Finansiell utveckling

Januari – mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 688 149 SEK (5 170 689), fortsatt högre omsättning än föregående år, drivet av försäljning till en USA-baserad Fiber/LAN-operatör.
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 293 170 SEK (-7 110 805), en förbättring drivet av en ökad försäljning och en positiv bruttovinst.
 • Resultat efter skatt uppgick till -6 325 613 SEK (–7 131 222), och resultat per aktie uppgick till
  –0,15 SEK (–0,26).
 • Kvartalets kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten 13 334 602 SEK (-7 404 655).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Erhåller ytterligare order på 2 MSEK från den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.
 • InCoax offentliggör utfallet för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2021.
 • Mats Svensson utses till interim CFO.
 • InCoax offentliggör nya finansiella mål.
 • InCoax erbjuder kostnadseffektiv fiberåtkomst genom brittiska Housing Associations' Charitable Trust (HACT).
 • InCoax säkrar ytterligare order på 2 MSEK från den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • InCoax erhåller följdorder på ytterligare 3 MSEK från den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet. Delårsrapporten finns även tillgänglig på www.incoax.com.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående

kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2022 kl. 08:30 (CEST).

För ytterligare information:

Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB

jorgen.ekengren@incoax.com  

+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) utvecklar system för återanvändning av byggnaders existerande infrastruktur till bredbandsuppkoppling. Vi erbjuder nätverkslösningar med multigigabitshastighet till världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer. För mera information om företaget, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55  info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar