InCoax Networks AB (publ) offentliggör utsedd valberedning

Valberedningen är nu utsedd och består av Peter Agardh som representerar Saugatuck Invest AB, Anders Nilsson som representerar Norrlandspojkarna AB, Lars Berggren som representerar BLL Invest AB samt Richard Tooby i egenskap av styrelseordförande.

Valberedning ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

(a) ordförande vid årsstämma; 
(b) antal stämmovalda styrelseledamöter; 
(c) ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen; 
(d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall); 
(e) antal revisorer; 
(f) revisorer; 
(g) arvode till revisorer; 
(h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av val-beredning, samt beslut om instruktion för valberedningen; och 
(i) ersättning till ledamöterna i valberedningen (i förekommande fall). 

Dokument & länkar