InCoax Networks AB (publ): Korrigering angående MAR-förordning i dagens pressmeddelande om årsstämma i InCoax Networks AB

ÅRSSTÄMMA I INCOAX NETWORKS AB
I dag, den 16 juni 2022, hölls årsstämma i InCoax Networks AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Årsstämman beslutade, vilket revisorn tillstyrkt, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Stämman beslutade om att Peter Agardh, Anders Nilsson, Pär Thuresson, Alf Eriksson omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Nyval företogs av Tobias Lennér. Vidare företogs omval av Peter Agardh som styrelseordförande.

Stämman beslutade om att återigen välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor. Det antecknas att KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Niklas Antonsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat), med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter (oförändrat). Inget arvode utgår för utskottsarbete.

Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 17 619 750 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 30 procent beräknat på nuvarande antal aktier. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Gävle den 16 juni 2022

InCoax Networks AB (publ)

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juni 2022 kl. 11:30 (CEST).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) utvecklar system för återanvändning av byggnaders existerande infrastruktur till bredbandsuppkoppling. Vi erbjuder nätverkslösningar med multigigabitshastighet till världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer. För mera information om företaget, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55  info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar