Kommuniké från årsstämma den 30 juni 2020 i InCoax Networks AB

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2019 samt att tillgängliga medel om totalt 35 233 672 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Richard Tooby, Anders Nilsson, Pär Thuresson och Peter Agardh som ordinarie styrelseledamöter samt om nyval av Kevin Foster som ordinarie styrelseledamot. Richard Tooby omvaldes som styrelseordförande. Styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden, med 24 000 GBP till styrelseledamoten Kevin Foster och med 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Mikael Larsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens §1 så att ”firma” ersätts med ”företagsnamn”, §§4-5 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras, samt §8 så att bestämmelsen, med anledning av förväntad kommande lagändring, inte hänvisar till vilken dag avstämningsdag för stämma ska infalla.

Beslut om bemyndigande för emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 7 840 685 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 30 procent beräknat på nuvarande antal aktier. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget baserat på utgivande av teckningsoptioner.

Teckningsoptionsprogrammet ska omfatta högst 800 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 1 juli 2020 till och med den 15 juli 2020. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 juli 2023.

Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell.

Det övergripande skälet till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för anställda. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling. Då teckningsoptionerna i teckningsoptionsprogrammet utges till deltagarna till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av teckningsoptionsprogrammet. Kostnaderna för teckningsoptionsprogrammet kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Om samtliga teckningsoptioner som utges inom ramen för teckningsoptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 800 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,19 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till teckningsoptionsprogrammet.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamoten Kevin Foster

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för den nyvalda styrelseledamoten Kevin Foster baserat på utgivande av teckningsoptioner.

Teckningsoptionsprogrammet ska omfatta högst 200 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 1 juli 2020 till och med den 15 juli 2020. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 juli 2023.

Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell.

Valberedningen anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera en internationellt kvalificerad styrelseledamot i bolaget samt för att stimulera styrelseledamoten att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Valberedningen anser därför att teckningsoptionsprogrammet kommer att öka Kevin Fosters engagemang i bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot bolaget samt vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare. Då teckningsoptionerna i teckningsoptionsprogrammet utges till deltagaren till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av teckningsoptionsprogrammet. Kostnaderna för teckningsoptionsprogrammet kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Om samtliga teckningsoptioner som utges inom ramen för teckningsoptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 200 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,08 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till teckningsoptionsprogrammet.

Beslut om godkännande av låneavtal med Saugatuck Invest AB

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av låneavtal med Saugatuck Invest AB avseende ett lån om 5 000 000 kronor som ingåtts inom ramen för en bryggfinansiering om totalt 15 000 000 kronor. Saugatuck Invest AB ägs till 100 procent av Peter Agardh som är styrelseledamot i bolaget och Saugatuck Invest AB anses därmed som närstående till bolaget i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande i AMN 2019:25.

Gävle den 30 juni 2020

InCoax Networks AB (publ)

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020 kl. 13:00 CEST.

Dokument & länkar