Kommuniké från extra bolagsstämma i InCoax Networks AB

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens §§ 4-5 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 13 september 2022 om företrädesemission av högst 25 695 885 aktier (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 50,1 MSEK före emissionskostnader. De som på avstämningsdagen den 25 oktober 2022 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller, för varje befintlig aktie, en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) aktier till en teckningskurs om 1,95 kronor per aktie. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i bolaget att öka med högst 25 695 885 aktier från 41 113 418 aktier till 66 809 303 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 6 423 971,25 kronor från 10 278 354,50 kronor till 16 702 325,75 kronor. Teckningstiden i Företrädesemissionen löper under perioden 27 oktober – 10 november 2022.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av ytterligare aktier vid överteckning (övertilldelningsemission)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle, senast den 31 december 2022, besluta om nyemission av ytterligare aktier vid överteckning i Företrädesemissionen. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillgodose Svenska Defence AB:s intresse att, vid eventuell överteckning i Företrädesemissionen, fullgöra sitt åtagande om att teckna aktier i Företrädesemissionen i enlighet med lämnat teckningsåtagande samt möjligheten att tillföra bolaget ytterligare kapital (s.k. övertilldelningsemission). I det fall övertilldelningsemissionen utnyttjas i dess helhet kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 1 923 076,75 kronor genom nyemission av högst 7 692 307 aktier, till en teckningskurs om 1,95 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Rätten att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Svenska Defence AB som lämnat teckningsåtagande i Företrädesemissionen.

Gävle den 19 oktober 2022

InCoax Networks AB (publ)

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73- 899 55 52

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2022 kl. 10:00 CEST.

Om InCoax Networks AB
InCoax Networks AB (publ) utvecklar system för återanvändning av byggnaders existerande infrastruktur till bredbandsuppkoppling. Vi erbjuder nätverkslösningar med multigigabitshastighet till världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer. För mera information om företaget, besök www.incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55 info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar