Årsstämma i InCoax Networks AB

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2022 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Årsstämman beslutade, vilket revisorn tillstyrkt, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Stämman beslutade om omval av Peter Agardh, Anders Nilsson, Pär Thuresson och Tobias Lennér som ordinarie styrelseledamöter samt om nyval av Filip Andersson som ordinarie styrelseledamot. Stämman beslöt om omval av Peter Agardh som styrelseordförande.

Stämman beslutade om att återigen välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor med den auktoriserade revisorn Niklas Antonsson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat), med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter (oförändrat). Inget arvode utgår för utskottsarbete.

Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning enligt följande

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Lund. 

§ 4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 18 000 000 kronor och högst 72 000 000 kronor.

§5 Antalet aktier 
Antalet aktier ska vara lägst 72 000 000 och högst 288 000 000.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda
Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda i bolaget baserat på utgivande av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2023/2026”). Villkoren finns publicerade på https://www.incoax.com/download/arsstamma-2023/.

Beslut om bemyndigande för emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 21 631 418 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 30 procent beräknat på nuvarande antal aktier. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Gävle den 15 juni 2023

InCoax Networks AB (publ)

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juni 2023 kl. 11:30 (CEST).

Dokument & länkar