Kommuniké från extra bolagsstämma i InCoax Networks AB den 13 augusti 2020

Beslut om företrädesemission av aktier'
Den extra bolagsstämman beslutade om företrädesemission av högst 9 147 465 aktier. De som på avstämningsdagen den 20 augusti 2020 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 5,25 kronor per aktie. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 2 286 866,25 kronor. Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 24 augusti 2020 till och med den 7 september 2020.

Gävle den 13 augusti 2020
InCoax Networks AB (publ)

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl. 13:30 CEST.

Dokument & länkar