InCoax Networks AB (publ) offentliggör utsedd valberedning

Valberedningen är nu utsedd och består av Stefan Engström som representerar Saugatuck Invest AB, Anders Nilsson som representerar Norrlandspojkarna AB, Lars Berggren som representerar BLL Invest AB samt Peter Agardh i egenskap av styrelseordförande.

Valberedning ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

(a) ordförande vid årsstämma; 
(b) antal stämmovalda styrelseledamöter; 
(c) ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen; 
(d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall); 
(e) antal revisorer; 
(f) revisorer; 
(g) arvode till revisorer; 
(h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen; och 
(i) ersättning till ledamöterna i valberedningen (i förekommande fall). 

Denna information lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2020 kl. 09.00 CEST.

Dokument & länkar