Kallelse till extra bolagsstämma i InCoax Networks AB

Information med anledning av coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har styrelsen i InCoax Networks AB (”InCoax”) beslutat att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer att serveras. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke-aktieägare kommer att begränsas, med målsättningen att stämman blir kort och effektiv för att minska risken för smittspridning. För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att inte närvara personligen vid InCoax stämma utan att istället delta via ombud eller utnyttja möjligheten till förhandsröstning. Motsvarande möjlighet uppmanar InCoax även för aktieägare som har sjukdomssymptom, nyligen har vistats i ett område med smittspridning eller tillhör en riskgrupp. Se nedan under ”Ombud m.m.” samt ”Förhandsröstning” för vidare information om dessa möjligheter.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 2 november 2020; och
  • dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 4 november 2020, per post under adress InCoax Networks AB, att: Bolagsstämma, Utmarksvägen 4, 802 91 Gävle, per e-post peter.hasselberg@incoax.com eller per telefon 070-481 30 55. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast onsdagen den 4 november 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.incoax.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förhandsröstning

Styrelsen för InCoax har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.incoax.com). En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. Det ifyllda formuläret måste vara InCoax tillhanda senast onsdagen den 4 november 2020. Det ifyllda formulär ska skickas till den adress som anges under ”Rätt att delta och anmälan” ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till peter.hasselberg@incoax.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

0.    Stämmans öppnande.

1.    Val av ordförande vid stämman.

2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.    Godkännande av dagordning.

4.    Val av en eller två justeringspersoner.

5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.    Val till styrelsen.

7.    Fastställande av arvoden till styrelsen.

8.    Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 6-7: Val till styrelsen, Fastställande av arvoden till styrelsen

Vid årsstämman den 30 juni 2020 beslutades att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter samt beslutades att omvälja Richard Tooby, Anders Nilsson, Pär Thuresson och Peter Agardh som styrelseledamöter samt att välja Kevin Foster som ny styrelseledamot. Richard Tooby omvaldes även som styrelseordförande. Vid årsstämman beslutades slutligen också att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden, med 24 000 GBP till styrelseledamoten Kevin Foster och med 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.

Den 18 september 2020 begärde Richard Tooby eget utträde ur styrelsen till följd av personliga skäl. Med anledning härav utsåg styrelsen den befintliga ledamoten Peter Agardh till ny styrelseordförande. Det är valberedningens uppfattning att styrelsen, som därmed består av fyra ledamöter, skulle behöva kompletteras med en ny ledamot för att uppnå den dynamik och arbetskapacitet som InCoax behöver i den fas som bolaget befinner sig i.

Valberedningen, som består av Stefan Engström, representerande Saugatuck Invest AB, Anders Nilsson, representerande Norrlandspojkarna AB, Lars Berggren, representerande BLL Invest AB samt Peter Agardh i egenskap av styrelseordförande, har efter sondering och intern diskussion föreslagit att styrelsen fortsatt ska bestå av fem styrelseledamöter, att Alf Eriksson väljs som ny styrelseledamot för tiden fram till nästa årsstämma vid sidan av hittillsvarande styrelseledamöter samt att styrelsearvode för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 50 000 kronor till Alf Eriksson (motsvarande ett årligt arvode om 100 000 kronor).

Alf Eriksson, född 1961, har en mycket gedigen operativ erfarenhet från telekomindustrin i såväl världsledande börsnoterade bolag som mindre onoterade teknikorienterade bolag. Alf Eriksson har genomfört studier i mjukvaruutveckling (ADB-linjen), nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet, samt har examen i ekonomi och marknadsföring från IHM Business School i Stockholm. Efter studierna följde 10 år i olika befattningar på Ericsson, i Sverige och i Nordamerika. Sedan år 2000 har Alf Eriksson verkat både som konsult och operativt i ett antal ledande svenska konsult- och teknikföretag. Alf Eriksson är dessutom välbekant med InCoax och dess verksamhet efter en tidigare period som styrelseledamot i bolaget. Han är för närvarande verkställande direktör i Eskadenia Software AB, styrelseledamot i Home-Ice Consulting AB, styrelsesuppleant i Matheva AB och innehavare av enskild firma med beteckningen Ingenjörsfirman A A Eriksson. Alf Eriksson innehar via bolag 54 000 aktier i InCoax. Alf Eriksson bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.  

Övrig information

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

Kallelsen, fullmakts- och förhandsröstningsformulär hålls tillgängliga på bolagets kontor enligt adress ovan samt på bolagets webbplats (www.incoax.com) senast från och med två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.           

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 27 442 396 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________

Gävle i oktober 2020
InCoax Networks AB (publ)
Styrelsen

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2020 kl. 08:45 CEST.

Dokument & länkar