Kommuniké från extra bolagsstämma i InCoax Networks AB

Val och arvodering av styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen fortsatt ska bestå av fem styrelseledamöter, att välja Alf Eriksson till ny styrelseledamot för tiden fram till nästa årsstämma vid sidan av hittillsvarande styrelseledamöter samt att styrelsearvode för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 50 000 kronor till Alf Eriksson (motsvarande ett årligt arvode om 100 000 kronor).

Gävle den 10 november 2020
InCoax Networks AB (publ)

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2020 kl. 13:00 CET.

Dokument & länkar