InCoax offentliggör utfall i företrädesemission

Styrelsen för InCoax Networks AB ("InCoax" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av aktier som offentliggjordes den 19 december 2023 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 34 107 251 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 94,6 procent av Företrädesemissionen och 10 371 029 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 28,8 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed övertecknad och emissionsgarantierna behöver inte tas i anspråk. Sammantaget innebär detta att InCoax genom Företrädesemissionen tillförs cirka 52,6 MSEK före emissionskostnader.

VD-kommentar

”Det är mycket tillfredsställande att konstatera att InCoax, i rådande avvaktande läge på kapitalmarknaden, lyckas nå en teckningsnivå i emissionen på 123,4%. Det indikerar ett stort intresse från befintliga och nya investerare för InCoax. Jag vill tacka befintliga och nya aktieägare för det stora förtroende som visats oss i denna företrädesemission. InCoax hade en stark försäljningsökning under 2023 och jag ser goda möjligheter för en fortsatt stark tillväxt under detta och kommande år då exempelvis vårt samarbete med Nokia ger oss möjligheter att sälja vår lösning, i för oss, nya och starka operatörskanaler. Kombinerat med ett över tid större eget genererat kassaflöde utgör denna finansiering en viktig komponent för att genomföra vår fortsatta försäljningsexpansion. Jag ser fram emot en spännande resa för InCoax tillsammans med våra aktieägare” kommenterar Jörgen Ekengren, VD.

Teckning och tilldelning

Utfallet i Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden avslutades den 24 januari 2024, visar att 34 107 251 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 94,6 procent av Företrädesemissionen och att 10 371 029 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 28,8 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed övertecknad och emissionsgarantierna behöver inte tas i anspråk. InCoax tillförs således cirka 52,6 MSEK för emissionskostnader.

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som anges i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 8 januari 2024 (”Prospektet”). Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 9 013 091,00 SEK till sammanlagt 27 039 273,25 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 36 052 364 aktier till totalt 108 157 093 aktier. Utspädningseffekten för Företrädesemissionen uppgår till cirka 33,3 procent av kapital och röster.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) som erhålles genom teckning i Företrädesemissionen kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske under vecka 6, 2024.

Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB är även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD InCoax Networks AB

jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73- 899 55 52

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2024 kl. 12:30 CET.

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) ger ny användning till fastigheters befintliga koaxialkabelnät för förlängning av fiber och fast yttäckande radioaccess (FWA) till världens ledande bredbandsoperatörer.

Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt och kostnadseffektivt komplement, som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital integration och bred tillgång till internet.

För mera information om företaget, besök incoax.com. Vator Securities AB, tel. +46 8-5800 6599, ca@vatorsec.se, är bolagets Certified Adviser.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i InCoax. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i InCoax har endast skett genom Prospektet som offentliggjorts av Bolaget den 8 januari 2024. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida www.incoax.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i InCoax. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i InCoax har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”kommer”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. InCoax lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Dokument & länkar