InCoax Networks AB:s delårsrapport, januari – juni 2022

Finansiell utveckling

April – juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 140 375 SEK (4 854 654), omsättningen i linje med föregående år, drivet av försäljning till en USA-baserad FiberLAN-operatör.
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 051 549 SEK (-5 730 826), en förbättring drivet av en ökad avsättning till anläggningstillgångar och en positiv bruttovinst.
 • Resultat efter skatt uppgick till -5 076 491 SEK (–5 760 364), och resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (–0,16).
 • Kvartalets kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten uppgick till -11 021 625 SEK (25 360 137).

Januari – juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 828 524 SEK (10 025 343), omsättningen i linje med föregående år, drivet av försäljning till en USA-baserad FiberLAN-operatör.
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 344 719 SEK (-12 841 631), en förbättring drivet av en ökad avsättning till anläggningstillgångar och en positiv bruttovinst.
 • Resultat efter skatt uppgick till -11 402 103 SEK (–12 891 586), och resultat per aktie uppgick till -0,28 SEK (–0,35).
 • Kvartalets kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten uppgick till 2 312 976 SEK (17 955 482).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • InCoax erhåller följdorder på ytterligare 3 MSEK från den USA-baserade FiberLAN-operatören.
 • Kevin Foster lämnar styrelsen för InCoax på 2022 Årsstämma.
 • Tobias Lennér väljs in i styrelsen för InCoax på 2022 Årsstämma.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • InCoax Networks AB informerar om dialog med Tier-1, affärsläget och kommunicerar uppdaterade finansiella mål.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet. Delårsrapporten finns även tillgänglig på www.incoax.com/investor-information-swe/

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022 kl. 08:30 (CEST).

För ytterligare information:

Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) utvecklar system för återanvändning av byggnaders existerande infrastruktur till bredbandsuppkoppling. Vi erbjuder nätverkslösningar med multigigabitshastighet till världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer. För mera information om företaget, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55  info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar