Kommuniké från extra bolagsstämma i InCoax Networks AB

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 19 december 2023 om företrädesemission av högst 36 052 364 aktier (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 52,6 MSEK före emissionskostnader. De som på avstämningsdagen den 8 januari 2024 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller, för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 1,46 kronor per aktie. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i bolaget att öka med högst 36 052 364 aktier från 72 104 729 aktier till 108 157 093 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 9 013 091,00 kronor från 18 026 182,25 kronor till 27 039 273,25 kronor. Teckningstiden i Företrädesemissionen löper under perioden 10 januari 2024 – 24 januari 2024.

Lund den 4 januari 2024
InCoax Networks AB (publ)

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73- 899 55 52

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2024 kl. 10.45 CET.

Om InCoax Networks AB
InCoax Networks AB (publ) ger ny användning till fastigheters befintliga koaxialkabelnät för förlängning av fiber och fast yttäckande radioaccess (FWA) till världens ledande bredbandsoperatörer. Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt och kostnadseffektivt komplement, som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital integration och bred tillgång till internet.

För mera information om företaget, besök incoax.com. Vator Securities AB, tel. +46 8-5800 6599, ca@vatorsec.se,är bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar