Bryggfinansering om totalt 15 MSEK säkrad med de tre största ägarna i InCoax

”För att säkerställa Incoax kortsiktiga behov av rörelsekapital har styrelsen och ledningen beslutat uppta ett lån om 15 MSEK. Kapitalet ger oss möjlighet att fortsätta utveckla verksamheten enligt plan samt hitta långsiktiga finansieringlösningar”, säger Richard Tooby, styrelseordförande i Incoax.

Lånen upptas till marknadsmässiga villkor med en ränta på 8% (på årsbasis). Lånens löptid är 15 juni 2020 – 15 september 2020.

"Det är mycket tillfredställande att konstatera att våra tre största ägare har stor tilltro till bolagets ledning och affärsplan och att vi nu har bryggfinansiering säkrad för att kunna gå vidare i genomförandet av våra aktiviteter syftande till att få igång försäljningen samt skapa mycket intressanta affärer i top Tier operatörssegmentet”, säger Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 16.50 (CET). 

Dokument & länkar