Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2021 i InCoax inleds idag, onsdagen den 1 december 2021

Två (2) Teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning om 5 SEK per aktie under perioden 1 december 2021 till och med 31 december 2021. Sista dagen för handel med Teckningsoptionerna är den 27 december 2021. Om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kan Bolaget maximalt tillföras cirka 23 MSEK före emissionskostnader.

För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 31 december 2021, alternativt säljer Teckningsoptionerna senast den 27 december 2021.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på InCoax webbplats, www.incoax.com.

Utnyttjande av Teckningsoptionerna, förvaltarregistrerade innehavare
Det är möjligt att utnyttja Teckningsoptionerna för teckning av nya aktier i Bolaget under perioden mellan den 1 december 2021 till och med 31 december 2021. Vissa förvaltare behöver dock mer tid för sin egen hantering, vilket innebär att sista dag för utnyttjande av Teckningsoptionerna i praktiken kan vara tidigare än datumet ovan. Förvaltaren ska normalt informera dig som ägare av Teckningsoptioner om vad du behöver göra för att teckna aktier med stöd av dina Teckningsoptioner. Bolaget uppmanar optionsinnehavare att själva kontakta sin förvaltare för att säkerställa att eventuellt utnyttjande kan ske i tid.

Utnyttjande av Teckningsoptionerna, direktregistrerade innehavare
För dig som är direktregistrerad innehavare av Teckningsoptioner, det vill säga inte har ditt innehav hos en förvaltare, kommer det att finnas en särskild anmälningssedel med instruktion för betalning vid teckning av aktier genom utnyttjande av Teckningsoptioner tillgänglig på InCoax webbplats, www.incoax.com, samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se.

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna. Vidare agerar Aqurat Fondkommission AB emissionsinstitut i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i InCoax. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i InCoax har endast skett genom det prospekt som InCoax offentliggjorde den 7 april 2021.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2021 kl. 08.30 CET.

Dokument & länkar