Incoax Networks AB offentliggör utfallet för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2021

Två (2) Teckningsoptioner berättigade till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning om 5 SEK per aktie under perioden 1 december 2021 till och med 31 december 2021. Bolaget meddelar idag att 9 047 114 Teckningsoptioner utnyttjats för nyteckning av 4 523 557 aktier, vilket innebär en utnyttjandegrad om cirka 99 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 22,6 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 130 889,25 SEK till sammanlagt 10 278 354,50 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 4 523 557 aktier till sammanlagt 41 113 418 aktier.

Utspädningen för befintliga aktieägare som inte utnyttjat Teckningsoptionerna uppgår till cirka 11 procent av aktierna och rösterna i InCoax.

Leverans av nya aktier
De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konton som interimsaktier. Direkt efter registrering hos Bolagsverket samt Euroclear och interimsaktier omvandlats till ordinarie aktier kommer de nya aktierna upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna. Vidare agerar Aqurat Fondkommission AB emissionsinstitut i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2022 kl. 08.30 (CET).

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i InCoax. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i InCoax har endast skett genom det prospekt som InCoax offentliggjorde den 7 april 2021.

Dokument & länkar