InCoax genomför nyemission och offentliggör memorandum inför planerad listning på Nasdaq First North

Erbjudandet i korthet:

  • Styrelsen har beslutat om en nyemission av högst 1 200 000 aktier som tillför Bolaget högst 24 MSEK före emissionskostnader.
  • Erbjudandepriset uppgår till 20 SEK per aktie, vilket motsvarar en bolagsvärdering om cirka 171 MSEK före Erbjudandet.
  • Bolaget har från ett antal existerande och nya investerare erhållit teckningsförbindelser om 12 MSEK. Totalt har således teckningsförbindelser motsvarande 50 procent av Erbjudandet erhållits.
  • Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 28 november till och med den 12 december 2018.
  • Styrelsen för InCoax har ansökt om att Bolagets aktier ska listas på Nasdaq First North. Under förutsättning att Bolagets ansökan godkänns beräknas första dag för handel till den 20 december 2018.

Bakgrund och motiv

InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsanslutningar med Gigabit-hastighet. InCoax tillhandahåller nästa generations hållbara nätverksprodukter och lösningar till världens ledande leverantörer av telekom- och bredbandstjänster. InCoax grundades år 2009 och är idag det första bolaget i världen som har tagit fram produkter och lösningar för bredbandsaccess över koaxiala nätverk baserat på MoCA Access™. Bredbandsbranschen är snabbrörlig och under ständig utveckling. Kunderna är på oavbruten jakt efter snabbare och mer stabil uppkoppling, vilket skapar stora möjligheter för de aktörer som kan erbjuda kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar. Att stora delar av befolkningen globalt dessutom saknar fiberanslutning, samtidigt som koaxialkablar redan finns indragna i de flesta byggnader, skapar mycket stor potential för en aktör som InCoax.

Det finns idag ett antal olika teknologiska plattformar, varav en är MoCA Access™. MoCA Access™ 2.5 är en ny standard som möjliggör bredband med Gigabit-hastighet i det befintliga koaxiala nätverket, en marknadspotential om upp till 500 miljoner lägenheter i bland annat EU, Kina och USA enligt Bolagets bedömning. Standarden skapar förutsättningar för att hastigheter upp till 2,5 Gigabit per sekund (Gbps) ska kunna uppnås. InCoax nya produktgeneration, In:xtnd™, bygger på den nya standarden och Bolaget har, enligt sin egen bedömning, en first mover-fördel om upp till två år då man är drivande vad gäller teknologisk utveckling av MoCA Access™ 2.5-standarden. Tillsammans med övriga medlemmar inom samarbetsorganisationen MoCA® arbetar InCoax även aktivt för att MoCA Access™ ska bli en av de ledande plattformarna.

Under 2018 har InCoax lanserat sin fjärde produktgeneration, In:xtnd™, vilken når hastigheter om upp till 2,5 Gbps nedströms och 2,0 Gbps uppströms. Detta innebär att de kunder som använder InCoax produkter kommer att kunna erbjuda konsumenten samma tjänster och samma kvalitet som i en traditionell fiberlösning, fast till en betydligt lägre kostnad och med en mycket enklare installation. Inför den kommande kommersialiseringen har InCoax fortsatt stärka sin organisation genom att rekrytera bland annat ny VD, CFO, CSO, CMO och COO. Dessa har bred kompetens av produktlanseringar, produktutveckling, kommersialisering, supply chain och är redo att föra in Bolaget i en ny fas.

Med tanke på den fortsatta utvecklingen av befintliga och kommande produkter samt tekniska lösningar har styrelsen beslutat att genomföra Erbjudandet. Förutsatt ett fulltecknat Erbjudande tillförs Bolaget 24 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer till mer än 50 procent att användas till kommersialiseringen av In:xtnd™. Resterande likvid kommer att användas till produktutveckling och rörelsekapital. Erbjudandet och Listningen förväntas bland annat att säkerställa kommersialiseringen av Bolagets nya lösning, In:xtnd™, sprida ägandet i Bolaget samt främja Bolagets utveckling och fortsatta tillväxt. Listningen bedöms dessutom ha en positiv effekt på InCoax transaktionsflöde och dess relationer till samarbetspartners och potentiella kunder.

Peter Carlsson, VD för InCoax kommenterar:

”Som första bolag i världen kan vi presentera en bredbandslösning med 2,5 Gbps över befintlig koaxialkabel. InCoax vänder sig till tre olika kundgrupper; kabel-TV-operatörer, telekom- och fiberoperatörer samt Hospitality-kunder. Vi lanserade vår In:xtnd™-lösning i juni 2018 på den stora kabel-TV-mässan Anga Com i Köln, med mycket stort intresse från ledande kabeloperatörer. Sedan mässan har vi blivit kontaktade av många potentiella kunder och partners, som efterfrågar ytterligare produktdemonstrationer. Under hösten har vi demonstrerat vår lösning In:xtnd™ på tre olika mässor, International Broadcasting Convention (IBC) i Amsterdam, Broadband World Forum (BBWF) i Berlin samt Cable Tech Expo (SCTE) i Atlanta, med stort intresse från bland annat telekom- och fiberoperatö­rer, kabel-TV-operatörer samt systemintegratörer. Det vi märkt på och efter dessa mässor under hösten är att intresset från större operatörer vuxit påtagligt jäm­fört med tidigare. Vi har för närvarande 14 potentiella kunder som utvärderar och testar våra lösningar. Nästa steg i dialogerna är att ingå avsiktsförklaringar med dessa företag. De initiala volymerna som disku­terats rör sig mellan 1 000 och 100 000 lägenheter beroende på kund. Vår målsättning är att bygga ett världsledande före­tag. Vi befinner oss således i en intressant position med tydliga värdeskapande aktiviteter framför oss och genom Erbjudandet och Listningen på Nasdaq First North möjliggörs säkerställande av finansieringen inför kommersialiseringen av In:xtnd™ så att vi kan ta tillvara på vår first mover-fördel samtidigt som vi breddar vår aktieägarbas, ökar vår trovärdighet mot kunder och leverantörer och skapar ökad synlighet för InCoax”.

Memorandum och anmälningssedel

Det memorandum som upprättats av styrelsen i InCoax med anledning av Erbjudandet har idag offentliggjorts. Memorandumet och anmälningssedel hålls tillgängliga på Bolagets webbplats www.incoax.com, Invesdor Oy:s webbplats www.invesdor.com/incoax, Nordnet Bank AB:s webbplats www.nordnet.se samt på Aqurat Fondkommission AB:s webbplats www.aqurat.se.

Investerarträffar

Stockholm:
5 december kl. 17.30, Kontoret Nybroviken, Birger Jarlsgatan 2. Anmälan görs till info@augment.se (senast kl. 12.00 dagen innan).

Malmö:
6 december kl. 17.30, Börshuset, Skeppsbron 2. Anmälan görs till info@incoax.com (senast kl. 12.00 dagen innan).

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare avseende svensk rätt i samband med Erbjudandet. Invesdor Oy är arrangör och Nordnet Bank AB är Selling Agent i samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut. Augment Partners AB kommer att vara Bolagets Certified Adviser i enlighet med regelverket för Nasdaq First North.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i InCoax. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i InCoax kommer endast att ske genom det memorandum som InCoax offentliggjort. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av InCoax, för att tillåta erbjudande i andra jurisdiktioner än i Sverige och Finland.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom ett skriftligt godkännande från InCoax och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundande på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om InCoax anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Dokument & länkar