Rättelse: InCoax Networks AB:s Bokslutskommuniké, januari-december 2019

Finansiell utveckling oktober–december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 576 547 SEK (170 841), vilket motsvarar en ökning med 237 procent gentemot samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till –18 022 832 SEK (–17 403 569), en minskning framförallt drivet av organisationstillväxt.
 • Resultat efter skatt uppgick till –18 359 744 SEK (–17 485 787), vilket ger ett resultat per aktie om –1,00 SEK (–1,88).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till 6 908 729 SEK (3 082 877) och de likvida medlen uppgick till 29,5 MSEK vid kvartalets utgång.

Finansiell utveckling januari–december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 822 067 SEK (1 486 816), vilket motsvarar en ökning med 90 procent gentemot samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till –65 108 321 SEK (–49 115 341), en minskning framförallt drivet av organisationstillväxt.
 • Resultat efter skatt uppgick till –65 760 609 SEK (–49 315 174), vilket ger ett resultat per aktie om –3,59 SEK (–5,29).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för perioden uppgick till 21 745 099 SEK (4 379 126).
   

Väsentliga händelser i kvartalet

 • En företrädesemission tillförde bolaget 47,5 MSEK, varav ca. 5,8 MSEK avsåg kvittning av brygglån.
 • Introducerat två nya In:xtnd™ produkter och ingått avtal med ny partner för kontraktsutveckling och produktion av In:xtnd™ Access.
 • Ingått återförsäljaravtal med FCA på den polska marknaden.
 • Fått en order från Deutsche Telenetz för glesbygd via radiolänk/FWA (Fixed Wireless Access).

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.

Delårsrapporten finns även tillgänglig på www.incoax.com.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 feb 2020 kl. 11.15 (CET).

Dokument & länkar