Modifierad revisionsberättelse i årsredovisningen för 2019

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning och disponerar resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisorns anmärkningar:
Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamhet på resultaträkningen och balansräk­ningen i årsredovisningen av vilka framgår att bolaget redovisar en förlust för räkenskapsåret. Det framgår av för­valtningsberättelsen att bolaget identifierat att det förelig­ger en risk att bolaget inte kan säkerställa tillräcklig finan­siering för verksamheten. En sådan finansiering inte är säkerställd vid tidpunkten för avgivandet av årsredovis­ningen. Dessa förhållanden tyder på att det föreligger en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvi­vel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Bolagets ledning och styrelse arbetar med hitta långsiktiga finansieringslösningar.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 16.00 (CET).

Dokument & länkar