InCoax Networks AB (publ) offentliggör utsedd valberedning

Valberedningen är nu utsedd och består av Stefan Engström som representerar Saugatuck Invest AB, Anders Nilsson som representerar Norrlandspojkarna AB, Lars Berggren som representerar BLL Invest AB samt Peter Agardh i egenskap av styrelseordförande.

Valberedning ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

  1. ordförande vid årsstämma; 
  2. antal stämmovalda styrelseledamöter; 
  3. ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen; 
  4. arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall); 
  5. antal revisorer; 
  6. revisorer; 
  7. arvode till revisorer; 
  8. val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen; och 
  9. ersättning till ledamöterna i valberedningen (i förekommande fall). 

Denna information lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2023 kl. 08.30 CEST.

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) ger ny användning till fastigheters befintliga koaxialkabelnät för förlängning av fiber och fast yttäckande radioaccess (FWA) till världens ledande bredbandsoperatörer.

Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt och kostnadseffektivt komplement, som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital integration och bred tillgång till internet.
 

För mera information om företaget, besök incoax.com. Vator Securities AB, tel. +46 8-5800 6599, ca@vatorsec.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar