InCoax Networks AB ser över kostnader till följd av Covid-19 pandemin samt ändrar datum för årsstämma och publicering av årsredovisning

InCoax ser att den pågående Covid-19 pandemin har påverkat Bolagets kunder, främst inom hospitality och mindre operatörer, och att kundernas benägenhet att lägga ordrar har minskat. För att möta den minskade efterfrågan har Bolaget inlett ett arbete med att minska Bolagets kostnader. InCoax kommer till följd av detta att inleda förhandlingar för att träffa överenskommelser med anställda avseende s.k. ”korttidsarbete”. InCoax utvärderar vilken inverkan Covid-19 pandemin har på Bolagets verksamhet och tidigare kommunicerade finansiella mål och kommer att återkomma med uppdatering så snart som möjligt.

För att kunna fokusera på pågående åtgärder har InCoax beslutat att senarelägga årsstämman till den 30 juni 2020 (tidigare planerat datum för årsstämman var den 15 maj 2020). Till följd av ändringen kommer årsredovisningen för 2019 att publiceras den 15 maj 2020 (tidigare planerat datum för publicering var den 3 april 2020).

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 april 2020 kl. 20:00 (CET).

Dokument & länkar