InCoax Networks AB:s Årsredovisning 2022

Finansiell utveckling

  • Nettoomsättningen uppgick till 25 922 260 SEK (20 894 597), vilket motsvarar en ökning med 24 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet för året uppgick till –22 329 647 SEK (–24 331 638), en förbättring drivet av en större omsättning under 2022.
  •  Årets resultat efter skatt uppgick till –22 815 010 SEK (– 24 496 940). Vilket ger ett resultat per aktie om -0,32 SEK (-0,60).
  • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för helåret uppgick till 2 012 771 SEK (17 449 945).

Väsentliga händelser efter årets utgång

Februari

  • InCoax Networks AB meddelar byte av Certified Adviser till Vator Securities AB.

Mars

  • Alf Eriksson utsedd till Chief Product and Portfolio Officer.

April

  • InCoax Networks AB stärker ledningsgruppen med Jakob Tobieson som Chief Operations Officer, COO.


Se bifogad årsredovisning i sin helhet. Årsredovisningen finns även tillgänglig på www.incoax.com.


Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2023 kl. 08:30 (CEST).


För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) återanvänder fastigheters befintliga koaxialkabelnät för bredbandsåtkomst
i fiberinstallationer (FTTH) till världens ledande bredbandsoperatörer.
Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt och kostnadseffektivt komplement till fiber,
som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital inkludering och
internetåtkomst för alla.

 

För mera information om företaget, besök incoax.com. Vator Securities AB, tel. +46 8-5800 6599, ca@vatorsec.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar