KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INCOAX NETWORKS AB

Information med anledning av coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har styrelsen i InCoax Networks AB (”InCoax”) beslutat att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer att serveras. Inget anförande av verkställande direktören kommer att genomföras på stämman. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke-aktieägare kommer att begränsas, med målsättningen att årsstämman blir kort och effektiv för att minska risken för smittspridning. För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att inte närvara personligen vid InCoax årsstämma utan att istället delta via ombud eller utnyttja möjligheten till förhandsröstning. Motsvarande möjlighet uppmanar InCoax även för aktieägare som har sjukdomssymptom, nyligen har vistats i ett område med smittspridning eller tillhör en riskgrupp. Se nedan under ”Ombud m.m.” samt ”Förhandsröstning” för vidare information om dessa möjligheter.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 juni 2020; och
 • dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 24 juni 2020, per post under adress InCoax Networks AB, att: Bolagsstämma, Utmarksvägen 4, 802 91 Gävle, per e-post emil.bendroth@incoax.com eller per telefon 070-870 41 09. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 24 juni 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.incoax.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förhandsröstning

Styrelsen för InCoax har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.incoax.com). En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. Det ifyllda formuläret måste vara InCoax tillhanda senast onsdagen den 24 juni 2020. Det ifyllda formulär ska skickas till den adress som anges under ”Rätt att delta och anmälan” ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till emil.bendroth@incoax.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 9. Beslut om:
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 2. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; och
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.
 2. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 3. Val av styrelse och revisor.
 4. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 5. Beslut om bemyndigande för emissioner.
 6. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda.
 7. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för den föreslagna styrelseledamoten Kevin Foster.
 8. Beslut om godkännande av låneavtal med Saugatuck Invest AB.
 9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgjorts av Peter Agardh (ordförande), representerande Saugatuck Invest AB, Anders Nilsson, representerande Norrlandspojkarna AB, Lars Berggren, representerande BLL Invest AB, samt styrelsens ordförande Richard Tooby, föreslår att styrelsens ordförande Richard Tooby väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om totalt 35 233 672 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleant, utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden (300 000 kronor föregående år), med 24 000 GBP till den föreslagna styrelseledamoten Kevin Foster och med 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter (150 000 kronor föregående år). Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 11: Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att Richard Tooby, Anders Nilsson, Pär Thuresson och Peter Agardh omväljs om ordinarie styrelseledamöter samt att Kevin Foster väljs som ny ordinarie styrelseledamot. Valberedningen föreslår vidare omval av Richard Tooby som styrelseordförande. Den hittillsvarande ledamoten Patrik Widlund har avböjt omval.

Kevin Foster, född 1960, har stor erfarenhet efter mer än 36 år inom bredbandsaccessindustrin arbetandes för en ledande telekomoperatör. Kevin Foster har tidigare varit styrelseordförande för Broadband Forum (2012-2020) och UK-baserade NICC DSL Task Group (2010-2020). Kevin Foster är Chartered Engineer och Fellow vid UK Institute of Engineering and Technology (IET). Kevin Foster har bidragit signifikant till utvecklingen av bredbandsaccessteknologin under sin karriär och har erhållit flera utmärkelser, senast i form av UK IET Achievement Medal för bredbandsinnovation (2017). Kevin Foster innehar inga aktier i bolaget. Kevin Foster bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets webbplats, www.incoax.com.

Valberedningen föreslår slutligen omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Mikael Larsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

§1 Firma (föreslagen lydelse ”Företagsnamn”)

Nuvarande lydelse

Bolagets firma är InCoax Networks AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse

Bolagets företagsnamn är InCoax Networks AB. Bolaget är publikt (publ).

§4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 825 000 kronor och högst 7 300 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 4 550 000 kronor och högst 18 200 000 kronor.

§5 Antalet aktier

 Nuvarande lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 7 300 000 och högst 29 200 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 18 200 000 och högst 72 800 000.

§8 Kallelse

Nuvarande lydelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska vidare annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som görs avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman.

Föreslagen lydelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska vidare annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 7 840 685 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 30 procent beräknat på nuvarande antal aktier. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 14: Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget baserat på utgivande av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2020/2023”).

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2020/2023 föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor:

 1. Högst 800 000 teckningsoptioner ska emitteras inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2020/2023.
 2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget efter erbjudande från styrelsen i enlighet med följande fördelning:
BefattningAntal teckningsoptioner
Verkställande direktörHögst 300 000 teckningsoptioner.
CSMOHögst 250 000 teckningsoptioner.
CFOHögst 100 000 teckningsoptioner.
Övriga nyckelpersoner (3 personer)Högst 50 000 teckningsoptioner per person.
 1. Det övergripande skälet till införandet av Teckningsoptionsprogram 2020/2023 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för anställda. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling.
 2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 31 juli 2020, med rätt för styrelsen att förlänga denna frist.
 3. Rätt till teckning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2020/2023 förutsätter att deltagaren, vid tidpunkten för teckning, innehar position i bolaget eller har ingått avtal därom, och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen eller uppdraget avses att avslutas.
 4. Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds. Överteckning får inte ske.
 5. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell.
 6. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka efter teckning, med rätt för styrelsen att förlänga denna frist.
 7. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 1 juli 2020 till och med den 15 juli 2020. Teckningskursen ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
 8. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 juli 2023.
 9. Aktie som tecknas med stöd av teckningsoption ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.
 10. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
 11. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 200 000 kronor.

Övrig information i anledning av Teckningsoptionsprogram 2020/2023

Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2020/2023 utges till deltagarna till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av Teckningsoptionsprogram 2020/2023. Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2020/2023 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i bolaget till 18 294 931 stycken.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2020/2023 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 800 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,19 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2020/2023. Nyckeltalet ”Resultat per aktie” för helåret 2019 hade i sådant fall förändrats på så sätt att förlusten per aktie hade förändrats från −3,59 kronor till −3,44 kronor.

I tillägg till Teckningsoptionsprogram 2020/2023 har valberedningen föreslagit att årsstämman den 30 juni 2020 också beslutar att införa ett teckningsoptionsprogram för den föreslagna styrelseledamoten Kevin Foster. I anslutning till teckningsoptionsprogrammet kommer maximalt 200 000 teckningsoptioner att utges. Om alla teckningsoptioner som kan utges i anslutning till teckningsoptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 200 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,08 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till teckningsoptionsprogrammet.

Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av fyra teckningsoptionsprogram utestående i bolaget. Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns utestående respektive föreslås utges enligt beslut av årsstämman den 30 juni 2020 utnyttjas fullt ut för teckning av aktier kommer totalt 1 439 993 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 7,30 procent av bolagets aktier efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående respektive föreslagna teckningsoptioner.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2020/2023 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Punkt 15: Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för den föreslagna styrelseledamoten Kevin Foster

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för den föreslagna styrelseledamoten Kevin Foster baserat på utgivande av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2020/2023 II”).

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2020/2023 II föreslår valberedningen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor:

 1. Högst 200 000 teckningsoptioner ska emitteras inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2020/2023 II.
 2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av den föreslagna styrelseledamoten Kevin Foster som ska äga rätt att tilldelas samtliga teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2020/2023 II.
 3. Valberedningen anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera en internationellt kvalificerad styrelseledamot i bolaget samt för att stimulera styrelseledamoten att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Valberedningen anser därför att det föreslagna Teckningsoptionsprogram 2020/2023 II kommer att öka Kevin Fosters engagemang i bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot bolaget samt vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare.
 4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 31 juli 2020, med rätt för styrelsen att förlänga denna frist.
 5. Rätt till teckning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2020/2023 II förutsätter att Kevin Foster, vid tidpunkten för teckning, är styrelseledamot i bolaget.
 6. Deltagaren kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagaren erbjuds. Överteckning får inte ske.
 7. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell.
 8. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka efter teckning, med rätt för styrelsen att förlänga denna frist.
 9. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 1 juli 2020 till och med den 15 juli 2020. Teckningskursen ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
 10. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 juli 2023.
 11. Aktie som tecknas med stöd av teckningsoption ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.
 12. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
 13. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 50 000 kronor.

Övrig information i anledning av Teckningsoptionsprogram 2020/2023 II

Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2020/2023 II utges till deltagaren till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av Teckningsoptionsprogram 2020/2023 II. Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2020/2023 II kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Information om tidigare incitamentsprogram och utspädningseffekter framgår ovan under förslaget enligt punkt 14.

Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2020/2023 II har beretts av valberedningen i samråd med externa rådgivare.

Punkt 16: Beslut om godkännande av låneavtal med Saugatuck Invest AB

Som framgår av bolagets pressmeddelande av den 15 maj 2020 har bolaget den 15 maj 2020 ingått låneavtal med tre större aktieägare, däribland Saugatuck Invest AB (”Saugatuck”) avseende en bryggfinansiering om totalt 15 000 000 kronor. Saugatucks låneavtal (”Låneavtalet”) omfattar ett lån om 5 000 000 kronor.

Enligt Låneavtalet utgår ränta på utestående lånebelopp med en årlig räntesats om 8 procent. Lånet tillsammans med upplupen ränta ska återbetalas senast den 15 september 2020.

Syftet med bryggfinansieringen är att säkerställa bolagets kortsiktiga behov av rörelsekapital. Bryggfinansieringen ger bolaget möjlighet att fortsätta utveckla verksamheten enligt plan samt hitta långsiktiga finansieringslösningar

Saugatuck ägs till 100 procent av Peter Agardh som är styrelseledamot i bolaget och Saugatuck anses därmed som närstående till bolaget i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande i AMN 2019:25. Utbetalningen av lånet enligt Låneavtalet är därför villkorat av godkännande från årsstämman. Under förutsättning av att sådant godkännande lämnas avses lånebeloppet att utbetalas till bolaget omgående efter årsstämman.

Villkoren för bryggfinansieringen är (med undantag för villkoret avseende stämmogodkännande) identiska för samtliga parter som deltar i bryggfinansieringen och styrelsen anser att villkoren är marknadsmässiga.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna Låneavtalet på de villkor som framgår ovan.

Särskild beslutsmajoritet

För giltiga beslut enligt punkterna 12 och 13 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. För giltiga beslut enligt punkterna 14 och 15 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman 

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullständiga förslag enligt punkterna 12-16 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Utmarksvägen 4, 802 91 Gävle och på bolagets webbplats (www.incoax.com) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se   https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.           

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 18 294 931 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________

Gävle i maj 2020

InCoax Networks AB (publ)

Styrelsen

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020 kl. 12:00 CEST.

Dokument & länkar