Rättelse i pressmeddelande: ”InCoax genomför fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 41 MSEK”

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

31 mars 2021                         Extra bolagstämma
6 april 2021                            Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i företrädesemissionen
7 april 2021                            Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

 8 april 2021                            Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen
12 april – 26 april 2021          Teckningsperiod
12 april – 21 april 2021          Handel med uniträtter
29 april 2021                          Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemission

Förutom denna justering, gäller vad som redan kommunicerats i pressmeddelandet kl. 08.00 den 11 mars 2021.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2021 kl. 17:45 CET.

Dokument & länkar