KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 17 MAJ 2019 I INCOAX NETWORKS AB

Idag, den 17 maj 2019, hölls årsstämma i InCoax Networks AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2018 samt att tillgängliga medel om totalt 23 853 899 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag om omval av Richard Tooby, Anders Nilsson, Pär Thuresson och Patrik Widlund som ordinarie styrelseledamöter samt om nyval av Peter Agardh som ordinarie styrelseledamot. Richard Tooby omvaldes som styrelseordförande. Styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om nyval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. KPMG AB har meddelat att bolagets hittillsvarande revisor, auktoriserade revisorn Mikael Larsson, kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september samt styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen som ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.

Beslut om bemyndigande för nyemission av aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 1 373 494 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent beräknat på antalet utestående aktier i bolaget. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för en ledande befattningshavare samt åtta stycken övriga anställda i bolaget baserat på utgivande av teckningsoptioner.

Teckningsoptionsprogrammet ska omfatta högst 70 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 20 maj 2019 till och med den 3 juni 2019. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2022 till och med den 30 juni 2022.

Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell.

Deltagarna i teckningsoptionsprogrammet är dels nyanställda som inte tidigare deltar i befintliga incitamentsprogram samt dels utvalda anställda som inte tidigare deltar i befintliga incitamentsprogram eller som redan deltar i befintliga incitamentsprogram men där styrelsen funnit skäl att erbjuda ytterligare incitamentsprogram. Det övergripande skälet till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för anställda. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling. Då teckningsoptionerna i teckningsoptionsprogrammet överlåts till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av teckningsoptionsprogrammet. Kostnaderna för teckningsoptionsprogrammet kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Om samtliga teckningsoptioner som utges inom ramen för teckningsoptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 70 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,56 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till teckningsoptionsprogrammet.

Gävle den 17 maj 2019

InCoax Networks AB (publ)

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019 kl. 14.40 CET.

För ytterligare information:
Peter Carlsson, vd, InCoax Networks AB
peter.carlsson@incoax.com
+46 70-8563427