Välkomna till InCoax Networks AB

InCoax Networks utvecklar innovativa lösningar för bredbandsanslutningar. InCoax tillhandahåller nästa generations smarta och hållbara nätverksprodukter och lösningar till världens ledande leverantörer av telekom och bredbandstjänster.

Laptop
A young lady reading her tablet

FÖRETAGSINFORMATION

Bolagsstämma 2022

                      Aktieägarna i InCoax Networks AB, org. nr 556794-1363, kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2022.

   Information med anledning av Coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av Coronaviruset, har styrelsen i InCoax Networks AB (“InCoax”) beslutat att årsstämman kommer att genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Detta innebär att inga aktieägare kommer att delta på årsstämman personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta i årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg.

BOLAGSSTÄMMOR

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det är genom bolagsstämman som aktieägarna utövar sitt inflytande genom att fatta beslut.

För beslutsfattande vid bolagsstämman gäller aktiebolagslagens regler om beslutsmajoritet. Kallelse till bolagsstämman sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som görs avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Årsstämman hålls senast sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman läggs balans- och resultaträkning fram och beslut fattas om bland annat disposition av bolagets resultat, fastställande av balans- och resultaträkningarna, val av och arvode till styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt övriga ärenden som ankommer på årsstämman enligt lag.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju (7) veckor före bolagsstämman.

 

Bolagsordning

PRESSMEDDELANDEN

FÖR PRESSMEDDELANDEN I CISIONS ARKIV HÄR

Prenumerera

Håll dig uppdaterad och få det senaste direkt i din e-post.


INTERVJUER

JÖRGEN EKENGREN CEO intervju DIREKT STUDIO mars 2023
JÖRGEN EKENGREN Q3 rapportkommentarer DIREKT STUDIO oktober 2022
JÖRGEN EKENGREN CEO INTERVJU DIREKT STUDIO augusti 2022
Andreas Bergman Rapportkommentarer DIREKT STUDIO maj 2022
JÖRGEN EKENGREN CEO INTERVJU DIREKT STUDIO mars 2022
JÖRGEN EKENGREN CEO INTERVJU DIREKT STUDIO november 2021
JÖRGEN EKENGREN CEO INTERVJU DIREKT STUDIO augusti 2021
JÖRGEN EKENGREN CEO INTERVJU DIREKT STUDIO MAJ 2021
JÖRGEN EKENGREN CEO INTERVJU DIREKT STUDIO MARS 2021
JÖRGEN EKENGREN CEO INTERVJU DIREKT STUDIO JANUARI 2021
JÖRGEN EKENGREN CEO INTERVJU DIREKT STUDIO OKTOBER 2020

KALENDER

17

MAJ 17  2022

Q1 2022

16

JUNI 16  2022

Årsstämma 2022

25

AUGUSTI 25  2022

Q2 2022

19

OKTOBER 19  2022

Extra Bolagsstämma 2022

21

OKTOBER 21  2022

Q3 2022

10

MARS 10  2023

Q4 2022

5

MAJ 5  2023

Q1 2023

15

JUNI 15  2023

Årsstämma 2022

18

AUGUSTI 18  2023

Q2 2023 

3

NOVEMBER 3   2023

Q3 2023 

8

MARS 8   2024

Q4 2023 

FINANSIELLA RAPPORTER

Årsredovisningar

Emissioner

Styrelse och revisor

Enligt InCoax bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ordinarie styrelseledamöter. För närvarande består Bolagets styrelse av fem (5) ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Den nuvarande styrelsen utsågs på årsstämman den 16 juni 2022, för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Peter Agardh

Styrelseordförande sedan 2020.
Peter Agardh har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Agardh, född 1967, är för närvarande VD för Agenta. Agenta erbjuder konsulttjänster och lösningar till institutionella investerare, och inom ramen för sina uppdrag har Peter arbetat med flera av Sveriges största institutioner. Peter Agardh är grundare och delägare i Agenta och har som verkställande direktör för ett auktoriserat företag sedan 2006 haft stor erfarenhet av att arbeta i en reglerad miljö. Peter Agardh innehar indirekt 8 624 762 aktier i bolaget via företaget Saugatuck Invest AB.

Peter Agardh anses vara oberoende i förhållande till bolaget såväl som ledande befattningshavare men inte i förhållande till större aktieägare.

Pär Thuresson

Styrelsedamot sedan 2018.
Pär Thuresson har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Thuresson har tidigare erfarenhet som Senior Vice President R&D på GN Hearing samt Senior Vice President Quality and Customer Services på Sony Mobile Communications, Vice President R&D Sony Ericsson samt erfarenhet från Saab Instruments och Saab Combitech.

Utöver sitt uppdrag i InCoax har Thuresson, eller har under de senaste fem (5) åren haft, följande uppdrag:

ManyNames AB, Styrelsesuppleant: 2010-Pågående
GN Hearing A/S, Senior Vice President R&D: 2017-Pågående
Mobile Heights AB (svb), Styrelseordförande: 2015-2017
Sony Mobile Communications AB, Styrelseledamot: 2015-2017
Sony Mobile Communications International AB, Styrelseledamot: 2015-2017
Sony Mobile Communications AB, Verkställande direktör: 2015-2017
Sony Mobile Communications, International AB Verkställande direktör: 2015-2017.

Tobias Lennér

Styrelseledamot sedan 2022.
Tobias Lennér har studerat ’Executive Management program, IFL’ vid Handelshögskolan i Stockholm och en har en kandidatexamen (Bachelor of Art) från The American University, Washington D.C.
Tobias har bred erfarenhet inom ekonomi och kommunikation inom bl a telekomindustrin.
Han har varit VD för bl a Phonera, Phone House Stockholm, Citigate, SF Sverige och Halebop; styrelseledamot för Genexis Broadband Technology och egen verksamhet inriktad på rådgivning.

Utöver sitt uppdrag i InCoax har Tobias, har under de senaste fem (5) åren, haft följande uppdrag:

Rippler Communications, VD och partner, 2019-pågående
Genexis Broadband Technology, Styrelseledamot, 2019-pågående
Egen verksamhet inriktad på rådgivning, 2017–2019
Com Hem, affärsområdeschef B2B och VD för Phonera, 2014–2017.

Anders Nilsson

Styrelseledamot sedan 2017.

Anders Nilsson har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Nilsson har tidigare varit VD i IT-konsultbolaget Knowit AB (publ). Nilsson innehar flertalet styrelseuppdrag, både som styrelseordförande och styrelseledamot. Nilsson är bland annat styrelseledamot/ordförande i NP3 Fastigheter AB, Eurocon Consulting AB (publ) , Frontit AB, SSG Standard Solutions, Biometria ek.för, CastanumFörvaltning AB, Energihem AB.

Utöver sitt uppdrag i InCoax har Nilsson, eller har under de senaste fem (5) åren bl.a. haft följande uppdrag:

Mählers Smide AB Styrelseordförande: 2018-Pågående
NP3 Fastigheter AB Styrelseordförande: 2017-2021
SSG Standard Solutions Group AB Styrelseordförande: 2011-Pågående
Specialistläkarhuset i Sundsvall AB Styrelseledamot: 2012-Pågående
ABEA Invest AB Styrelseledamot: 2016-Pågående
Castanum Förvaltning AB Styrelseordförande: 2018-Pågående
Eurocon Consulting AB (publ) Styrelseledamot: 2016-Pågående
Frontit AB Styrelseledamot: 2016-Pågående
Implementeringssystem i Sundsvall AB Styrelseledamot: 2013-Pågående
Lime Technologies AB (publ) Styrelseledamot: 2015-Pågående
Polskenet 3 AB Styrelseledamot: 2018-Pågående
Polskenet Invest AB Styrelseledamot: 2016-Pågående
Aven Forsa Aktiebolag Styrelseledamot: 2015-2018
NP3 Fastigheter AB Styrelseledamot: 2021-Pågående
Energihem i Sverige AB Styrelseordförande: 2021-Pågående
Showity AB Styrelseordförande: 2021-Pågående.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Alf Eriksson

Styrelseledamot sedan 2020.
Alf Eriksson har en examen i mjukvaruutveckling (ADB-linjen) och studerat nationalekonomi vid Stockholms universitet, samt har en examen i ekonomi och marknadsföring från IHM Business School i Stockholm. Eriksson har 30-årig erfarenhet av ledarskap inom telekom- och IT-branschen såsom Ericsson, Netcom Consultants, SmartTrust/Giesecke & Devrient and Edgeware.

Utöver sitt uppdrag i InCoax har Eriksson, eller har under de senaste fem (5) åren haft, följande uppdrag:

Skugga Technology AB CPO 2022- Pågående
Home Ice Consulting Advisor 2019- Pågående
ESKADENIA Software AB CEO 2019-2022
Skugga Technology AB Advisor 2019- 2022
CLX Communications AB VP Product Management 2018-2019
Crowdsoft Technology AB COO 2018-2018
Crowdsoft Technology AB Head of Strategic Partnerships 2017-2018
Crowdsoft Technology AB CEO 2014-2017.

Niklas Antonsson, Revisor

Företag: KPMG Sundsvall

Kontakt:

Niklas Antonsson
c/o KPMG AB

Besöksadress:
Nya Hamngatan 12
852 29 Sundsvall
Telefon: +46 (0)60-64 50 00

                                                                                                                                                                                                                                                   Oberoende i förhållande till:

Namn

Befattning

Födelseår

Invald

Innehav*

Bolaget och dess ledning

Större aktieägare

Peter Agardh

Styrelseordförande

1967

2019

8 624 762 aktier

Ja

Nej

Anders Nilsson

Styrelseledamot

1951

2017

24 106 aktier; 105 000 genom bolag

Ja

Ja

Alf Eriksson

Styrelseledamot

1961

2020

54 000 aktier

Ja

Ja

Pär Thuresson

Styrelseledamot

1964

2018

5 833 aktier

Ja

Ja

Tobias Lennér

Styrelseledamot

1968

2022

 

Ja

Ja

* Avser eget innehav samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier i Bolaget.

Aktien

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 10 278 354 fördelat på 41 113 418 aktier av samma slag, envar med ett kvotvärde om 0,25 SEK.

Aktierna i bolaget är denominerade i SEK. Aktierna i bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och är fritt överlåtbara. Enligt bolagets bolagsordning, antagen på årsstämman den 30 juni 2020, får aktiekapitalet inte understiga 4 550 000 SEK och inte överstiga 18 200 000 SEK, fördelat på inte färre än 18 200 000 aktier och inte fler än 72 800 000 aktier.

Handelsplats för InCoax aktie är Nasdaq First North Growth Market med kortnamn INCOAX och ISIN-kod SE0009832595.

Aktieägare

Aktieägarsammanställning 2022-06-30

 

NamnAntal AKInnehav (%)
SAUGATUCK INVEST AB9 732 857           23,7
NORRLANDSPOJKARNA AB5 284 049           12,8
BLL INVEST AB5 200 182           12,6
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB2 944 806            7,2
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION1 572 786            3,9
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB1 202 141            2,9
HANDELSBANKEN LIV FÖRSÄKRINGSAKTIEBO634 376            1,5
MATS BÄCKVALL JUHLIN 566 803            1,4
SEB LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE450 000            1,1
LARS AXELSSON363 222            0,9 
Övriga aktiegägare (ca 1603st ) 13 162 196            32,0
Totalt41 113 418            100
Källa: Baserat på Euroclear listor 2022-06-30 och för Bolaget kända uppgifter från större aktieägare.

Certified Adviser

Bolag som har aktier listade på Nasdaq First North Growth Market är skyldiga att utse en Certified Adviser som övervakar att regelverket på Nasdaq First North Growth Market efterlevs av Bolaget. InCoax har utsett Augment Partners till sådan Certified Adviser. Augment Partners äger inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Augment Partners AB
Eriksbergsgatan 8A
114 30 Stockholm
Sweden

Tel: +46 (0)8-604 22 55
Email: info@augment.se
https://www.augment.se