Välkomna till InCoax Networks AB

InCoax Networks utvecklar innovativa lösningar för bredbandsanslutningar. InCoax tillhandahåller nästa generations smarta och hållbara nätverksprodukter och lösningar till världens ledande leverantörer av telekom- och bredbandstjänster.

Företrädesemission 2024

Välkommen att teckna aktier i InCoax Networks AB (publ).

Ladda ner material här!

Extra Bolagsstämma 2024

Aktieägarna i InCoax Networks AB (publ), org. nr 556794-1363, var kallade till extra bolagsstämma torsdagen den 4 januari 2024 kl 10.00.

Ladda ner material här!

19 Dec 2023

Vi justerar vår riktkurs i InCoax från 3,69 SEK per aktie enligt Bas-scenariot den 6 november efter bolagets kv3 2023-rapport till 2,70 SEK per aktie. Vi har höjt våra intäkts- och resultatprognoser väsentligt för 2024 och 2025 till följd av det nya Nokia-samarbetet. Samtidigt dras riktkursen ned av en beslutad företrädesemission som väntas inbringa ca 51 MSEK efter emissionskostnader.

5 Dec 2023

Den 5 december 2023 meddelade InCoax och Nokia att de hade ingått ett samförståndsavtal. InCoax kommer in med sin Fiber Access Extension-lösning och blir därmed en del av Nokias Gigabit Connect erbjudande till operatörsmarknaden

Pressmeddelanden

För pressmeddelanden i Cisions Arkiv Här

Prenumerera

Håll dig uppdaterad och få det senaste direkt i din e-post.


Nyheter om InCoax

Nu kan Gävleföretaget dubbla sin försäljning

Kalender

10

10 MARS  2023

Q4 2022

5

5 MAJ  2023

Q1 2023

15

15 MAJ  2023

Årsredovisning 2022

15

15 JUNI  2023

Årsstämma 2023

18

18 AUGUSTI  2023

Q2 2023 

3

3 NOVEMBER  2023

Q3 2023 

4

4 JANUARI  2024

Extra bolagsstämma 2024 

8

8 MARS  2024

Q4 2023 

7

7 MAJ  2024

Q1 2024

17

17 MAJ  2024

Årsredovisning 2023 

13

13 JUNI  2024

Årsstämma 2024 

15

15 AUGUSTI  2024

Q2 2024 

1

1 NOVEMBER  2024

Q3 2024 

6

6 MARS  2025

Q4 2024

Intervjuer

Finansiella Rapporter

Årsredovisningar

Emissioner

Aktien

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 10 278 354 fördelat på 41 113 418 aktier av samma slag, envar med ett kvotvärde om 0,25 SEK.

Aktierna i bolaget är denominerade i SEK. Aktierna i bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och är fritt överlåtbara. Enligt bolagets bolagsordning, antagen på årsstämman den 15 juni 2023, får aktiekapitalet inte understiga 18 000 000 SEK och inte överstiga 72 000 000 SEK, fördelat på inte färre än 72 000 000 aktier och inte fler än 288 000 000 aktier.

Handelsplats för InCoax aktie är Nasdaq First North Growth Market med kortnamn INCOAX och ISIN-kod SE0009832595.

Aktieägare

Aktieägarsammanställning 2023-09-30

NamnAntal AKInnehav (%)
Saugatuck Invest AB  15 815 892          21,9
BLL Invest AB  8 450 292          11,7
Norrlandspojkarna AB  8 112 417          11,3
Nordea Livförsäkring Sverige AB  7 377 338          10,2
Nordnet Pensionsförsäkring AB  3 576 412           5,0
The Onelife Company SA 3 052 005           4,2
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension  1 695 615           2,4
Bäckvall Juhlin, Mats1 600 000            2,2
Tooby, Charles 1 226 115            1,7
Borgquist,Lars Niklas800 000            1,1
Övriga aktieägare ca 1 661st20 398 643            28,3
Total 72 104 729           100,0
Källa: Baserat på Euroclear listor 2023-09-30 och för Bolaget kända uppgifter från större aktieägare.

Företagsinformation

Extra Bolagsstämma 2024

Aktieägarna i InCoax Networks AB (publ), org. nr 556794-1363, var kallade till extra bolagsstämma torsdagen den 4 januari 2024 kl 10.00.

Ladda ner material här!

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det är genom bolagsstämman som aktieägarna utövar sitt inflytande genom att fatta beslut.

För beslutsfattande vid bolagsstämman gäller aktiebolagslagens regler om beslutsmajoritet. Kallelse till bolagsstämman sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som görs avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Årsstämman hålls senast sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman läggs balans- och resultaträkning fram och beslut fattas om bland annat disposition av bolagets resultat, fastställande av balans- och resultaträkningarna, val av och arvode till styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt övriga ärenden som ankommer på årsstämman enligt lag.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju (7) veckor före bolagsstämman.

 

Bolagsordning

Styrelse och revisor

Enligt InCoax bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ordinarie styrelseledamöter. För närvarande består Bolagets styrelse av fem (5) ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Den nuvarande styrelsen utsågs på årsstämman den 15 juni 2023, för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Peter Agardh

Styrelseordförande sedan 2020.
Peter Agardh har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Agardh, född 1967, är för närvarande VD för Agenta. Agenta erbjuder konsulttjänster och lösningar till institutionella investerare, och inom ramen för sina uppdrag har Peter arbetat med flera av Sveriges största institutioner. Peter Agardh är grundare och delägare i Agenta och har som verkställande direktör för ett auktoriserat företag sedan 2006 haft stor erfarenhet av att arbeta i en reglerad miljö. Peter Agardh innehar indirekt 8 624 762 aktier i bolaget via företaget Saugatuck Invest AB.

Peter Agardh anses vara oberoende i förhållande till bolaget såväl som ledande befattningshavare men inte i förhållande till större aktieägare.

Pär Thuresson

Styrelsedamot sedan 2018.
Pär Thuresson har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Thuresson har tidigare erfarenhet som Senior Vice President R&D på GN Hearing samt Senior Vice President Quality and Customer Services på Sony Mobile Communications, Vice President R&D Sony Ericsson samt erfarenhet från Saab Instruments och Saab Combitech.

Utöver sitt uppdrag i InCoax har Thuresson, eller har under de senaste fem (5) åren haft, följande uppdrag:

ManyNames AB, Styrelsesuppleant: 2010-Pågående
GN Hearing A/S, Senior Vice President R&D: 2017-Pågående
Mobile Heights AB (svb), Styrelseordförande: 2015-2017
Sony Mobile Communications AB, Styrelseledamot: 2015-2017
Sony Mobile Communications International AB, Styrelseledamot: 2015-2017
Sony Mobile Communications AB, Verkställande direktör: 2015-2017
Sony Mobile Communications, International AB Verkställande direktör: 2015-2017.

Tobias Lennér

Styrelseledamot sedan 2022.
Tobias Lennér har studerat ’Executive Management program, IFL’ vid Handelshögskolan i Stockholm och en har en kandidatexamen (Bachelor of Art) från The American University, Washington D.C.
Tobias har bred erfarenhet inom ekonomi och kommunikation inom bl a telekomindustrin.
Han har varit VD för bl a Phonera, Phone House Stockholm, Citigate, SF Sverige och Halebop; styrelseledamot för Genexis Broadband Technology och egen verksamhet inriktad på rådgivning.

Utöver sitt uppdrag i InCoax har Tobias, har under de senaste fem (5) åren, haft följande uppdrag:

Rippler Communications, VD och partner, 2019-pågående
Genexis Broadband Technology, Styrelseledamot, 2019-pågående
Egen verksamhet inriktad på rådgivning, 2017–2019
Com Hem, affärsområdeschef B2B och VD för Phonera, 2014–2017.

Filip Näsholm

Anders Nilsson

Styrelseledamot sedan 2017.

Anders Nilsson har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Nilsson har tidigare varit VD i IT-konsultbolaget Knowit AB (publ). Nilsson innehar flertalet styrelseuppdrag, både som styrelseordförande och styrelseledamot. Nilsson är bland annat styrelseledamot/ordförande i NP3 Fastigheter AB, Eurocon Consulting AB (publ) , Frontit AB, SSG Standard Solutions, Biometria ek.för, CastanumFörvaltning AB, Energihem AB.

Utöver sitt uppdrag i InCoax har Nilsson, eller har under de senaste fem (5) åren bl.a. haft följande uppdrag:

Mählers Smide AB Styrelseordförande: 2018-Pågående
NP3 Fastigheter AB Styrelseordförande: 2017-2021
SSG Standard Solutions Group AB Styrelseordförande: 2011-Pågående
Specialistläkarhuset i Sundsvall AB Styrelseledamot: 2012-Pågående
ABEA Invest AB Styrelseledamot: 2016-Pågående
Castanum Förvaltning AB Styrelseordförande: 2018-Pågående
Eurocon Consulting AB (publ) Styrelseledamot: 2016-Pågående
Frontit AB Styrelseledamot: 2016-Pågående
Implementeringssystem i Sundsvall AB Styrelseledamot: 2013-Pågående
Lime Technologies AB (publ) Styrelseledamot: 2015-Pågående
Polskenet 3 AB Styrelseledamot: 2018-Pågående
Polskenet Invest AB Styrelseledamot: 2016-Pågående
Aven Forsa Aktiebolag Styrelseledamot: 2015-2018
NP3 Fastigheter AB Styrelseledamot: 2021-Pågående
Energihem i Sverige AB Styrelseordförande: 2021-Pågående
Showity AB Styrelseordförande: 2021-Pågående.

Filip Näsholm

Styrelsedamot sedan 2023.

Fil. kand. kognitionsvetenskap. Född 1994.

Medgrundare och affärsutvecklingsansvarig i hälsokostbolaget DNA Greens AB.

Styrelseledamot och fd. VD i Cura of Sweden AB.

Niklas Antonsson, Revisor

Företag: KPMG Sundsvall

Kontakt:

Niklas Antonsson
c/o KPMG AB

Besöksadress:
Nya Hamngatan 12
852 29 Sundsvall
Telefon: +46 (0)60-64 50 00

                                                                                                                                                                                                                                            Oberoende i förhållande till:
NamnBefattningFödelseårInvaldInnehav*Bolaget och dess ledningStörre aktieägare
Peter AgardhStyrelseordförande1967201915 815 892 aktierJaNej
Anders NilssonStyrelseledamot1951201724 106 aktier; 105 000 genom bolagJaJa
Pär ThuressonStyrelseledamot196420185 833 aktierJaJa
Tobias LennérStyrelseledamot19682022 JaJa
Filip NäsholmStyrelseledamot19942023326 625 aktierJaNej
* Avser eget innehav samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier i Bolaget.

Certified Adviser

Bolag som har aktier listade på Nasdaq First North Growth Market är skyldiga att utse en Certified Adviser som övervakar att regelverket på Nasdaq First North Growth Market efterlevs av Bolaget. InCoax har utsett Vator Securities AB till sådan Certified Adviser.

Vator Securities AB äger inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Vator Securities AB
Kungsgatan 34, 7tr
111 35 Stockholm
Sweden

Tel: +46 (0)8-5800 6599
Email: ca@vatorsec.se
https://www.vatorsecurities.se