Välkomna till InCoax Networks AB

InCoax Networks utvecklar innovativa lösningar för bredbandsanslutningar. InCoax tillhandahåller nästa generations smarta och hållbara nätverksprodukter och lösningar till världens ledande leverantörer av telekom- och bredbandstjänster.

Nyheter

InCoax Networks And Nokia Enter Strategic Agreement To Deliver Multi-Gig Broadband Over In-Building Cable Networks

InCoax Networks AB:s Årsredovisning 2023

26 Jun 2024

InCoax har bekräftat att ett slutligt samarbetsavtal har ingåtts med Nokia. Idag presenterade InCoax dessutom nya finansiella mål innefattande minst 50% årlig tillväxt och en rörelsemarginal om lägst 10% från 2025. Bolagets tillväxtmål är väl i linje med våra långsiktiga förväntningar och ger stöd åt en högre värdering baserat på vår DCF-modell.

Pressmeddelanden

För pressmeddelanden i Cisions Arkiv Här

Prenumerera

Håll dig uppdaterad och få det senaste direkt i din e-post.


Nyheter om InCoax

Nu kan Gävleföretaget dubbla sin försäljning

Kalender

10

10 MARS  2023

Q4 2022

5

5 MAJ  2023

Q1 2023

15

15 MAJ  2023

Årsredovisning 2022

15

15 JUNI  2023

Årsstämma 2023

18

18 AUGUSTI  2023

Q2 2023 

3

3 NOVEMBER  2023

Q3 2023 

4

4 JANUARI  2024

Extra bolagsstämma 2024 

8

8 MARS  2024

Q4 2023 

7

7 MAJ  2024

Q1 2024

17

17 MAJ  2024

Årsredovisning 2023 

13

13 JUNI  2024

Årsstämma 2024 

15

15 AUGUSTI  2024

Q2 2024 

1

1 NOVEMBER  2024

Q3 2024 

6

6 MARS  2025

Q4 2024

Intervjuer

Finansiella Rapporter

Årsredovisningar

Emissioner

Aktien

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 10 278 354 fördelat på 41 113 418 aktier av samma slag, envar med ett kvotvärde om 0,25 SEK.

Aktierna i bolaget är denominerade i SEK. Aktierna i bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och är fritt överlåtbara. Enligt bolagets bolagsordning, antagen på årsstämman den 15 juni 2023, får aktiekapitalet inte understiga 18 000 000 SEK och inte överstiga 72 000 000 SEK, fördelat på inte färre än 72 000 000 aktier och inte fler än 288 000 000 aktier.

Handelsplats för InCoax aktie är Nasdaq First North Growth Market med kortnamn INCOAX och ISIN-kod SE0009832595.

Aktieägare

Aktieägarsammanställning 2024-03-31

NamnAntal AKInnehav (%)
Saugatuck Invest AB  24 135 000          22,3
BLL Invest AB  12 675 438          11,7
Norrlandspojkarna AB  12 168 625          11,3
Nordea Livförsäkring Sverige AB  11 503 103          10,6
Nordnet Pensionsförsäkring AB  4 840 663           4,5
The Onelife Company SA 4 578 007           4,2
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension2 581 576           2,2
Bäckvall Juhlin, Mats  2 400 000           1,9
Tooby, Charles 1 382 828           1,7
Risberg Wilhelm1 293 487           1,0
Övriga aktieägare ca 1 640st30 598 366           28,3
Total 108 157 093          100,0
Källa: Baserat på Euroclear listor 2024-03-28 och för Bolaget kända uppgifter från större aktieägare.

Företagsinformation

Årsstämma 2024

Aktieägarna i InCoax Networks AB (publ), org. nr 556794-1363, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 13 juni 2024 kl 9.00.

Ladda ner material här!

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det är genom bolagsstämman som aktieägarna utövar sitt inflytande genom att fatta beslut.

För beslutsfattande vid bolagsstämman gäller aktiebolagslagens regler om beslutsmajoritet. Kallelse till bolagsstämman sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som görs avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Årsstämman hålls senast sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman läggs balans- och resultaträkning fram och beslut fattas om bland annat disposition av bolagets resultat, fastställande av balans- och resultaträkningarna, val av och arvode till styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt övriga ärenden som ankommer på årsstämman enligt lag.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju (7) veckor före bolagsstämman.

 

Bolagsordning

Styrelse och revisor

Enligt InCoax bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ordinarie styrelseledamöter. För närvarande består Bolagets styrelse av fem (5) ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Den nuvarande styrelsen utsågs på årsstämman den 15 juni 2023, för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Peter Agardh

Styrelseordförande sedan 2020.
Peter Agardh har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Agardh, född 1967, är för närvarande VD för Agenta. Agenta erbjuder konsulttjänster och lösningar till institutionella investerare, och inom ramen för sina uppdrag har Peter arbetat med flera av Sveriges största institutioner. Peter Agardh är grundare och delägare i Agenta och har som verkställande direktör för ett auktoriserat företag sedan 2006 haft stor erfarenhet av att arbeta i en reglerad miljö. Peter Agardh innehar indirekt 8 624 762 aktier i bolaget via företaget Saugatuck Invest AB.

Peter Agardh anses vara oberoende i förhållande till bolaget såväl som ledande befattningshavare men inte i förhållande till större aktieägare.

Pär Thuresson

Styrelsedamot sedan 2018.
Pär Thuresson har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Thuresson har tidigare erfarenhet som Senior Vice President R&D på GN Hearing samt Senior Vice President Quality and Customer Services på Sony Mobile Communications, Vice President R&D Sony Ericsson samt erfarenhet från Saab Instruments och Saab Combitech.

Utöver sitt uppdrag i InCoax har Thuresson, eller har under de senaste fem (5) åren haft, följande uppdrag:

ManyNames AB, Styrelsesuppleant: 2010-Pågående
GN Hearing A/S, Senior Vice President R&D: 2017-Pågående
Mobile Heights AB (svb), Styrelseordförande: 2015-2017
Sony Mobile Communications AB, Styrelseledamot: 2015-2017
Sony Mobile Communications International AB, Styrelseledamot: 2015-2017
Sony Mobile Communications AB, Verkställande direktör: 2015-2017
Sony Mobile Communications, International AB Verkställande direktör: 2015-2017.

Tobias Lennér

Styrelseledamot sedan 2022.
Tobias Lennér har studerat ’Executive Management program, IFL’ vid Handelshögskolan i Stockholm och en har en kandidatexamen (Bachelor of Art) från The American University, Washington D.C.
Tobias har bred erfarenhet inom ekonomi och kommunikation inom bl a telekomindustrin.
Han har varit VD för bl a Phonera, Phone House Stockholm, Citigate, SF Sverige och Halebop; styrelseledamot för Genexis Broadband Technology och egen verksamhet inriktad på rådgivning.

Utöver sitt uppdrag i InCoax har Tobias, har under de senaste fem (5) åren, haft följande uppdrag:

Rippler Communications, VD och partner, 2019-pågående
Genexis Broadband Technology, Styrelseledamot, 2019-pågående
Egen verksamhet inriktad på rådgivning, 2017–2019
Com Hem, affärsområdeschef B2B och VD för Phonera, 2014–2017.

Filip Näsholm

Anders Nilsson

Styrelseledamot sedan 2017.

Född 1951. Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Biometria, VOYD AB och Implementeringssystem i Sundsvall AB. Styrelseledamot i bland annat NP3 Fastigheter AB (publ), Specialistläkarhuset i Sundsvall AB, ELE Trävaror AB.

Bakgrund: Tidigare vd och koncernchef för IT-konsultbolaget Know It AB (publ) 2003–2011.

Filip Näsholm

Styrelsedamot sedan 2023.

Fil. kand. kognitionsvetenskap. Född 1994.

Medgrundare och affärsutvecklingsansvarig i hälsokostbolaget DNA Greens AB.

Styrelseledamot och fd. VD i Cura of Sweden AB.

Niklas Antonsson, Revisor

Företag: KPMG Sundsvall

Kontakt:

Niklas Antonsson
c/o KPMG AB

Besöksadress:
Nya Hamngatan 12
852 29 Sundsvall
Telefon: +46 (0)60-64 50 00

                                                                                                                                                                                                                                            Oberoende i förhållande till:
NamnBefattningFödelseårInvaldInnehav*Bolaget och dess ledningStörre aktieägare
Peter AgardhStyrelseordförande1967201924 400 000 aktierJaNej
Anders NilssonStyrelseledamot19512017494 531 aktier; 383 902 genom bolagJaJa
Pär ThuressonStyrelseledamot1964201813 123 aktierJaJa
Tobias LennérStyrelseledamot19682022676 416 aktierJaJa
Filip NäsholmStyrelseledamot19942023489 937 aktierJaNej
* Avser eget innehav samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier i Bolaget.

Certified Adviser

Bolag som har aktier listade på Nasdaq First North Growth Market är skyldiga att utse en Certified Adviser som övervakar att regelverket på Nasdaq First North Growth Market efterlevs av Bolaget. InCoax har utsett Vator Securities AB till sådan Certified Adviser.

Vator Securities AB äger inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Vator Securities AB
Kungsgatan 34, 7tr
111 35 Stockholm
Sweden

Tel: +46 (0)8-5800 6599
Email: ca@vatorsec.se
https://www.vatorsecurities.se