Välkomma till InCoax Networks AB

InCoax Networks utvecklar innovativa lösningar för bredbandsanslutningar. InCoax tillhandahåller nästa generations smarta och hållbara nätverksprodukter och lösningar till världens ledande leverantörer av telekom och bredbandstjänster.

Laptop
A young lady reading her tablet

Carlsquare Grundanalys InCoax Networks: Början på ett genombrott i USA

Analys Incoax

InCoax har efter några mindre aktiva år gått in i en ny fas med leveranser till slutkundsabonnenter för flera nordamerikanska fiber/LANoperatörer. En av dessa lade en uppföljningsorder värd 3 miljoner kronor i början av april 2021. Vår uppskattning är att intäkterna från den typen av nätoperatör handlar om ordervärden upp mot 50 miljoner kronor per operatör. Givet detta är våra intäktsprognoser de närmaste åren inte omöjliga att uppnå för InCoax Networks. Vi kommer fram till en riktkurs om 6,90 kronor per aktie i Bas-scenariot, motsvarande en kurspotential om 44 procent.

FÖRETAGSINFORMATION

Bolagsstämma 2021

Aktieägarna i InCoax Networks AB, org. nr 556794-1363, kallas härmed till årsstämma den 15 juni 2021.

Information med anledning av Coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av Coronaviruset, har styrelsen i InCoax Networks AB (“InCoax”) beslutat att årsstämman kommer att genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Detta innebär att inga aktieägare kommer att delta på årsstämman personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta i årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg.

BOLAGSSTÄMMOR

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det är genom bolagsstämman som aktieägarna utövar sitt inflytande genom att fatta beslut.

För beslutsfattande vid bolagsstämman gäller aktiebolagslagens regler om beslutsmajoritet. Kallelse till bolagsstämman sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som görs avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Årsstämman hålls senast sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman läggs balans- och resultaträkning fram och beslut fattas om bland annat disposition av bolagets resultat, fastställande av balans- och resultaträkningarna, val av och arvode till styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt övriga ärenden som ankommer på årsstämman enligt lag.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju (7) veckor före bolagsstämman.

Bolagsordning

PRESSMEDDELANDEN

Prenumerera

Håll dig uppdaterad och få det senaste direkt i din e-post.

INTERVJUER

JÖRGEN EKENGREN CEO INTERVJU DIREKT STUDIO MAJ 2021
JÖRGEN EKENGREN CEO INTERVJU DIREKT STUDIO MARS 2021
JÖRGEN EKENGREN CEO INTERVJU DIREKT STUDIO JANUARI 2021
JÖRGEN EKENGREN CEO INTERVJU DIREKT STUDIO OKTOBER 2020

KALENDER

20

FINANCIAL AUG 20 2021

Q2 2021

25

FINANCIAL NOV 25 2021

Q3 2021

FINANSIELLA RAPPORTER

Årsredovisningar

Emissioner

Styrelse och revisor

Enligt InCoax bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ordinarie styrelseledamöter. För närvarande består Bolagets styrelse av fem (5) ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Den nuvarande styrelsen utsågs på årsstämman den 30 juni 2020, för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Peter Agardh

Styrelseordförande sedan 2020.
Peter Agardh har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Agardh, född 1967, är för närvarande VD för Agenta. Agenta erbjuder konsulttjänster och lösningar till institutionella investerare, och inom ramen för sina uppdrag har Peter arbetat med flera av Sveriges största institutioner. Peter Agardh är grundare och delägare i Agenta och har som verkställande direktör för ett auktoriserat företag sedan 2006 haft stor erfarenhet av att arbeta i en reglerad miljö. Peter Agardh innehar indirekt 6 468 572 aktier i bolaget via företaget Saugatuck Invest AB.

Peter Agardh anses vara oberoende i förhållande till bolaget såväl som ledande befattningshavare men inte i förhållande till större aktieägare.

Thuresson 400x440

Pär Thuresson

Styrelsedamot sedan 2018.

Pär Thuresson har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Thuresson har tidigare erfarenhet som Senior Vice President R&D på GN Hearing samt Senior Vice President Quality and Customer Services på Sony Mobile Communications, Vice President R&D Sony Ericsson samt erfarenhet från Saab Instruments och Saab Combitech.

Utöver sitt uppdrag i InCoax har Thuresson, eller har under de senaste fem (5) åren haft, följande uppdrag:

ManyNames AB, Styrelsesuppleant: 2010-Pågående
GN Hearing A/S, Senior Vice President R&D: 2017-Pågående
Mobile Heights AB (svb), Styrelseordförande: 2015-2017
Sony Mobile Communications AB, Styrelseledamot: 2015-2017
Sony Mobile Communications International AB, Styrelseledamot: 2015-2017
Sony Mobile Communications AB, Verkställande direktör: 2015-2017
Sony Mobile Communications, International AB Verkställande direktör: 2015-2017.

Kevin Foster

Styrelseledamot sedan 2020.
Kevin Foster har en MSc i Telecommunications Engineering från University of London, Storbritannien samt en BSc i Electronic Engineering från Loughborough University, Storbritannien. Kevin Foster har bred erfarenhet efter mer än 36 år inom bredbandsaccessindustrin arbetandes för en ledande telekomoperatör. Kevin Foster har tidigare varit styrelseordförande för Broadband Forum och UK-baserade NICC DSL Task Group. Kevin Foster har under sin karriär bidragit signifikant till utvecklingen av bredbandsaccessteknologin och har erhållit flera utmärkelser, senast i form av UK IET Achievement Medal för bredbandsinnovation (2017).

Anders Nilsson

Styrelseledamot sedan 2017.
Anders Nilsson har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Nilsson har tidigare varit VD i Knowit AB (publ). Nilsson innehar flertalet styrelseuppdrag, både som styrelseordförande och styrelseledamot. Nilsson är bland annat styrelseledamot i NP3 Fastigheter AB, Eurocon Consulting AB (publ) och Frontit AB.

Utöver sitt uppdrag i InCoax har Nilsson, eller har under de senaste fem (5) åren bl.a. haft följande uppdrag:

Mählers Smide AB Styrelseordförande: 2018-Pågående
NP3 Fastigheter AB Styrelseordförande: 2017-2021
SSG Standard Solutions Group AB Styrelseordförande: 2011-Pågående
Specialistläkarhuset i Sundsvall AB Styrelseledamot: 2012-Pågående
ABEA Invest AB Styrelseledamot: 2016-Pågående
Castanum Förvaltning AB Styrelseordförande: 2018-Pågående
Eurocon Consulting AB (publ) Styrelseledamot: 2016-Pågående
Frontit AB Styrelseledamot: 2016-Pågående
Implementeringssystem i Sundsvall AB Styrelseledamot: 2013-Pågående
Lime Technologies AB (publ) Styrelseledamot: 2015-Pågående
Polskenet 3 AB Styrelseledamot: 2018-Pågående
Polskenet Invest AB Styrelseledamot: 2016-Pågående
Aven Forsa Aktiebolag Styrelseledamot: 2015-2018
NP3 Fastigheter AB Styrelseledamot: 2021-Pågående
Energihem i Sverige AB Styrelseordförande: 2021-Pågående
Showity AB Styrelseordförande: 2021-Pågående.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Alf Eriksson

Styrelsedamot sedan 2020.
Alf Eriksson har en examen i mjukvaruutveckling (ADB-linjen) och studerat nationalekonomi vid Stockholms universitet, samt har en examen i ekonomi och marknadsföring från IHM Business School i Stockholm. Eriksson har 30-årig erfarenhet av ledarskap inom telekom- och IT-branschen såsom Ericsson, Netcom Consultants, SmartTrust/Giesecke & Devrient and Edgeware.

Utöver sitt uppdrag i InCoax har Eriksson, eller har under de senaste fem (5) åren haft, följande uppdrag:

Eskadenia Software AB CEO 2019- Pågående
Home Ice Consulting Advisor 2019- Pågående
Skugga Technology AB Advisor 2019- Pågående
CLX Communications AB VP Product Management 2018-2019
Crowdsoft Technology AB COO 2018-2018
Crowdsoft Technology AB Head of Strategic Partnerships 2017-2018
Crowdsoft Technology AB CEO 2014-2017.

Mikael Larsson, Revisor

Företag: KPMG Sundsvall

Kontakt:

Mikael Larsson
c/o KPMG AB

Besöksadress:
Nya Hamngatan 12
852 29 Sundsvall
Telefon: +46 (0)60-64 50 00

Oberoende i förhållande till:
NamnBefattningFödelseårInvaldInnehav*Bolaget och dess ledningStörre aktieägare
Peter AgardhStyrelseordförande196720196 868 572 aktierJaNej
Anders NilssonStyrelseledamot1951201724 106 aktier; 105 000 genom bolagJaJa
Kevin FosterStyrelseledamot19602020200 000 TO 2020/2023 IIJaJa

Alf Eriksson

Styrelseledamot1961202054 000 aktierJaJa
Pär ThuressonStyrelseledamot196420185 833 aktierJaJa

* Avser eget innehav samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier i Bolaget.

Aktien

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 6 860 599 fördelat på 27 442 396 aktier av samma slag, envar med ett kvotvärde om 0,25 SEK.

Aktierna i bolaget är denominerade i SEK. Aktierna i bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och är fritt överlåtbara. Enligt bolagets bolagsordning, antagen på årsstämman den 30 juni 2020, får aktiekapitalet inte understiga 4 550 000 SEK och inte överstiga 18 200 000 SEK, fördelat på inte färre än 18 200 000 aktier och inte fler än 72 800 000 aktier.

Handelsplats för InCoax aktie är Nasdaq First North Growth Market med kortnamn INCOAX och ISIN-kod SE0009832595.

Aktieägare

Aktieägarsammanställning 2021-03-31

Namn

Antal aktierInnehav, %
Saugatuck Invest AB6 488 57223,6
Norrlandspojkarna AB3 522 70012,8
BLL Invest AB3 466 78812,6
Nordnet Pensionsförsäkring AB1 911 9677,0
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension1 132 5874,1
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag530 1401,9
SEB Life International Insurance300 0001,1
Getitsafe Security Partner Norden AB288 1321,0
Coeli Wealth Management AB259 5710,9
Axelsson, Lars239 9990,9
Övriga aktieägare (ca 1 608 st)9 321 94034,0
Totalt27 442 396100,0

Källa: Baserat på Euroclear listor 2021-03-31 och för Bolaget kända uppgifter från större aktieägare.

Certified Adviser

Bolag som har aktier listade på Nasdaq First North Growth Market är skyldiga att utse en Certified Adviser som övervakar att regelverket på Nasdaq First North Growth Market efterlevs av Bolaget. InCoax har utsett Augment Partners till sådan Certified Adviser. Augment Partners äger inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Augment Partners AB
Eriksbergsgatan 8A
114 30 Stockholm
Sweden

Tel: +46 (0)8-604 22 55

https://www.augment.se