Välkomna till InCoax Networks AB

InCoax Networks utvecklar innovativa lösningar för bredbandsanslutningar. InCoax tillhandahåller nästa generations smarta och hållbara nätverksprodukter och lösningar till världens ledande leverantörer av telekom och bredbandstjänster.

Laptop
A young lady reading her tablet

Carlsquare Analys av InCoax, 15  Dec 2021

Marknaden för snabbt Internet för privatkunder i USA har under många år dominerats av tre nationella telekom-operatörer. AT&T, Verizon och Lumen (f.d CenturyLinks) har kämpat mot kabeloperatörerna med att erbjuda snabbt internet över koppar och fiber. Men fiber-utbyggnaden har gått långsamt. Kabeloperatörerna har haft ett övertag med bredband baserat på DOCSIS-standarden.

Carlsquare Analys av InCoax, 7  Dec 2021

InCoax Networks levererade sitt starkaste resultat någonsin i kv3 2021 med intäkter på 7,62 miljoner kronor, vilket överträffade våra prognoser med 36 procent. Med en bruttomarginal på 55 procent och lägre personalkostnader än väntat blev rörelseförlusten endast ungefär hälften så stor som vårt estimat. Vi justerar upp det motiverade värdet för InCoax-aktien till 9,40 kronor, jämfört med tidigare 7,40 kronor. Höjningen är främst kopplad till en förväntad ökad lönsamhet de närmaste åren.

Tidigare analyser

FÖRETAGSINFORMATION

Bolagsstämma 2022

                      Aktieägarna i InCoax Networks AB, org. nr 556794-1363, kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2022.

   Information med anledning av Coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av Coronaviruset, har styrelsen i InCoax Networks AB (“InCoax”) beslutat att årsstämman kommer att genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Detta innebär att inga aktieägare kommer att delta på årsstämman personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta i årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg.

BOLAGSSTÄMMOR

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det är genom bolagsstämman som aktieägarna utövar sitt inflytande genom att fatta beslut.

För beslutsfattande vid bolagsstämman gäller aktiebolagslagens regler om beslutsmajoritet. Kallelse till bolagsstämman sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som görs avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Årsstämman hålls senast sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman läggs balans- och resultaträkning fram och beslut fattas om bland annat disposition av bolagets resultat, fastställande av balans- och resultaträkningarna, val av och arvode till styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt övriga ärenden som ankommer på årsstämman enligt lag.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju (7) veckor före bolagsstämman.

 

Bolagsordning

PRESSMEDDELANDEN

FÖR PRESSMEDDELANDEN I CISIONS ARKIV HÄR

Prenumerera

Håll dig uppdaterad och få det senaste direkt i din e-post.

INTERVJUER

Andreas Bergman Rapportkommentarer DIREKT STUDIO maj 2022
JÖRGEN EKENGREN CEO INTERVJU DIREKT STUDIO mars 2022
JÖRGEN EKENGREN CEO INTERVJU DIREKT STUDIO november 2021
JÖRGEN EKENGREN CEO INTERVJU DIREKT STUDIO augusti 2021
JÖRGEN EKENGREN CEO INTERVJU DIREKT STUDIO MAJ 2021
JÖRGEN EKENGREN CEO INTERVJU DIREKT STUDIO MARS 2021
JÖRGEN EKENGREN CEO INTERVJU DIREKT STUDIO JANUARI 2021
JÖRGEN EKENGREN CEO INTERVJU DIREKT STUDIO OKTOBER 2020

KALENDER

25

AUG 25  2022

Q2 

24

NOV 24  2022

Q3

FINANSIELLA RAPPORTER

Årsredovisningar

Emissioner

Styrelse och revisor

Enligt InCoax bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ordinarie styrelseledamöter. För närvarande består Bolagets styrelse av fem (5) ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Den nuvarande styrelsen utsågs på årsstämman den 30 juni 2020, för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Peter Agardh

Styrelseordförande sedan 2020.
Peter Agardh har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Agardh, född 1967, är för närvarande VD för Agenta. Agenta erbjuder konsulttjänster och lösningar till institutionella investerare, och inom ramen för sina uppdrag har Peter arbetat med flera av Sveriges största institutioner. Peter Agardh är grundare och delägare i Agenta och har som verkställande direktör för ett auktoriserat företag sedan 2006 haft stor erfarenhet av att arbeta i en reglerad miljö. Peter Agardh innehar indirekt 8 624 762 aktier i bolaget via företaget Saugatuck Invest AB.

Peter Agardh anses vara oberoende i förhållande till bolaget såväl som ledande befattningshavare men inte i förhållande till större aktieägare.

Thuresson 400x440

Pär Thuresson

Styrelsedamot sedan 2018.
Pär Thuresson har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Thuresson har tidigare erfarenhet som Senior Vice President R&D på GN Hearing samt Senior Vice President Quality and Customer Services på Sony Mobile Communications, Vice President R&D Sony Ericsson samt erfarenhet från Saab Instruments och Saab Combitech.

Utöver sitt uppdrag i InCoax har Thuresson, eller har under de senaste fem (5) åren haft, följande uppdrag:

ManyNames AB, Styrelsesuppleant: 2010-Pågående
GN Hearing A/S, Senior Vice President R&D: 2017-Pågående
Mobile Heights AB (svb), Styrelseordförande: 2015-2017
Sony Mobile Communications AB, Styrelseledamot: 2015-2017
Sony Mobile Communications International AB, Styrelseledamot: 2015-2017
Sony Mobile Communications AB, Verkställande direktör: 2015-2017
Sony Mobile Communications, International AB Verkställande direktör: 2015-2017.

Kevin Foster

Styrelseledamot sedan 2020.
Kevin Foster har en MSc i Telecommunications Engineering från University of London, Storbritannien samt en BSc i Electronic Engineering från Loughborough University, Storbritannien. Kevin Foster har bred erfarenhet efter mer än 36 år inom bredbandsaccessindustrin arbetandes för en ledande telekomoperatör. Kevin Foster har tidigare varit styrelseordförande för Broadband Forum och UK-baserade NICC DSL Task Group. Kevin Foster har under sin karriär bidragit signifikant till utvecklingen av bredbandsaccessteknologin och har erhållit flera utmärkelser, senast i form av UK IET Achievement Medal för bredbandsinnovation (2017).

Anders Nilsson

Styrelseledamot sedan 2017.

Anders Nilsson har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Nilsson har tidigare varit VD i IT-konsultbolaget Knowit AB (publ). Nilsson innehar flertalet styrelseuppdrag, både som styrelseordförande och styrelseledamot. Nilsson är bland annat styrelseledamot/ordförande i NP3 Fastigheter AB, Eurocon Consulting AB (publ) , Frontit AB, SSG Standard Solutions, Biometria ek.för, CastanumFörvaltning AB, Energihem AB.

Utöver sitt uppdrag i InCoax har Nilsson, eller har under de senaste fem (5) åren bl.a. haft följande uppdrag:

Mählers Smide AB Styrelseordförande: 2018-Pågående
NP3 Fastigheter AB Styrelseordförande: 2017-2021
SSG Standard Solutions Group AB Styrelseordförande: 2011-Pågående
Specialistläkarhuset i Sundsvall AB Styrelseledamot: 2012-Pågående
ABEA Invest AB Styrelseledamot: 2016-Pågående
Castanum Förvaltning AB Styrelseordförande: 2018-Pågående
Eurocon Consulting AB (publ) Styrelseledamot: 2016-Pågående
Frontit AB Styrelseledamot: 2016-Pågående
Implementeringssystem i Sundsvall AB Styrelseledamot: 2013-Pågående
Lime Technologies AB (publ) Styrelseledamot: 2015-Pågående
Polskenet 3 AB Styrelseledamot: 2018-Pågående
Polskenet Invest AB Styrelseledamot: 2016-Pågående
Aven Forsa Aktiebolag Styrelseledamot: 2015-2018
NP3 Fastigheter AB Styrelseledamot: 2021-Pågående
Energihem i Sverige AB Styrelseordförande: 2021-Pågående
Showity AB Styrelseordförande: 2021-Pågående.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Alf Eriksson

Styrelsedamot sedan 2020.
Alf Eriksson har en examen i mjukvaruutveckling (ADB-linjen) och studerat nationalekonomi vid Stockholms universitet, samt har en examen i ekonomi och marknadsföring från IHM Business School i Stockholm. Eriksson har 30-årig erfarenhet av ledarskap inom telekom- och IT-branschen såsom Ericsson, Netcom Consultants, SmartTrust/Giesecke & Devrient and Edgeware.

Utöver sitt uppdrag i InCoax har Eriksson, eller har under de senaste fem (5) åren haft, följande uppdrag:

Skugga Technology AB CPO 2022- Pågående
Home Ice Consulting Advisor 2019- Pågående
ESKADENIA Software AB CEO 2019-2022
Skugga Technology AB Advisor 2019- 2022
CLX Communications AB VP Product Management 2018-2019
Crowdsoft Technology AB COO 2018-2018
Crowdsoft Technology AB Head of Strategic Partnerships 2017-2018
Crowdsoft Technology AB CEO 2014-2017.

Mikael Larsson, Revisor

Företag: KPMG Sundsvall

Kontakt:

Mikael Larsson
c/o KPMG AB

Besöksadress:
Nya Hamngatan 12
852 29 Sundsvall
Telefon: +46 (0)60-64 50 00

                                                                                                                                                                                                                                                   Oberoende i förhållande till:
NamnBefattningFödelseårInvaldInnehav*Bolaget och dess ledningStörre aktieägare
Peter AgardhStyrelseordförande196720198 624 762 aktierJaNej
Anders NilssonStyrelseledamot1951201724 106 aktier; 105 000 genom bolagJaJa
Kevin FosterStyrelseledamot19602020200 000 TO 2020/2023 IIJaJa

Alf Eriksson

Styrelseledamot1961202054 000 aktierJaJa
Pär ThuressonStyrelseledamot196420185 833 aktierJaJa

* Avser eget innehav samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier i Bolaget.

Aktien

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 10 278 354 fördelat på 41 113 418 aktier av samma slag, envar med ett kvotvärde om 0,25 SEK.

Aktierna i bolaget är denominerade i SEK. Aktierna i bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och är fritt överlåtbara. Enligt bolagets bolagsordning, antagen på årsstämman den 30 juni 2020, får aktiekapitalet inte understiga 4 550 000 SEK och inte överstiga 18 200 000 SEK, fördelat på inte färre än 18 200 000 aktier och inte fler än 72 800 000 aktier.

Handelsplats för InCoax aktie är Nasdaq First North Growth Market med kortnamn INCOAX och ISIN-kod SE0009832595.

Aktieägare

Aktieägarsammanställning 2022-03-31

NamnAntal AKInnehav (%)
SAUGATUCK INVEST AB9 732 857           23,7
NORRLANDSPOJKARNA AB5 284 049           12,9
BLL INVEST AB5 200 182           12,6
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB2 922 858            7,1
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION1 646 684            4,0
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB1 202 141            2,9
MATS JUHLIN704 513            1,7
HANDELSBANKEN LIV FÖRSÄKRINGSAKTIEBO634 376            1,5
SEB LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE450 000            1,1
LARS AXELSSON363 222            0,9 
Övriga aktiegägare (ca 1653st ) 12 972 669            31,6
Totalt41 113 418            100
Källa: Baserat på Euroclear listor 2022-03-31 och för Bolaget kända uppgifter från större aktieägare.

Certified Adviser

Bolag som har aktier listade på Nasdaq First North Growth Market är skyldiga att utse en Certified Adviser som övervakar att regelverket på Nasdaq First North Growth Market efterlevs av Bolaget. InCoax har utsett Augment Partners till sådan Certified Adviser. Augment Partners äger inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Augment Partners AB
Eriksbergsgatan 8A
114 30 Stockholm
Sweden

Tel: +46 (0)8-604 22 55
Email: info@augment.se
https://www.augment.se

Vator Securities Tech Day Summit