InCoax Networks AB:s delårsrapport, januari – september 2022

Samarbetet med Google Fiber fortsätter enligt plan med InCoax största order någonsin. Den amerikanska Tier-1-operatören har lagt en initial beställning.

Finansiell utveckling

Juli – september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 482 530 SEK (7 623 222), kvartalets omsättning påverkas av en förskjutning av försäljningen till den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 730 587 SEK (-3 676 743), en nedgång beroende på en förskjutning av försäljningen till den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.
 • Resultat efter skatt uppgick till -7 783 684 SEK (–3 693 276), och resultat per aktie uppgick till 0,19 SEK (–0,10).
 • Kvartalets kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten uppgick till -12 400 922 SEK (-10 496 778).

Januari – september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 311 054 SEK (17 648 565), omsättningen är lägre än föregående år, på grund av förskjutningen av försäljningen till den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.
 • Rörelseresultatet uppgick till -19 075 305 SEK (-16 518 374), en försämring drivet av den förskjutningen av försäljningen till den USA-baserade Fiber/LAN-operatören. Dock minskades försämringen av ökad avsättning till anläggningstillgångar.
 • Resultat efter skatt uppgick till -19 185 788 SEK (–16 584 862), och resultat per aktie uppgick till -0,47 SEK (–0,45).
 • Kvartalets kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten uppgick till -10 087 945 SEK (7 458 704).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • InCoax informerar om dialog med den USA-baserade Tier1-operatören, aktuella affärsläget och kommunicerar uppdaterade finansiella mål.
 • InCoax tar initial order från den USA-baserade Tier1-operatören avseende användningsfall i enfamiljshus.
 • InCoax annonserar en kommande företrädesemission om cirka 50,1 MSEK samt föreslår bemyndigande för en övertilldelningsemission om ytterligare cirka 15,0 MSEK (före emissionskostnader).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • InCoax lanserar produkt för hemmanätverk.
 • InCoax säkrar följdorder på 3,1 MUSD (34,7 MSEK) från amerikanska Fiber/LAN-operatören.
Close Menu

Give us your feedback

Do you get the right information on our website?