InCoax Networks AB:s delårsrapport, januari – mars 2021

Försäljningsframgångar med historiskt hög omsättning i kombination med minskade  kostnader.

Finansiell utveckling

Januari – mars 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 170 689 SEK (241 767), vilket är den högsta faktureringen i ett kvartal i företagets historia. Detta är drivet av faktureringen till stor amerikansk kund.
 • Rörelseresultatet uppgick till –7 110 805 SEK (–17 371 881), en förbättring drivet av ökad försäljning samt lägre personalkostnader.
 • Resultat efter skatt uppgick till –7 131 222 SEK (–17 411 159), och resultat per aktie uppgick till –0,26 SEK (–0,95).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för kvartalet förbättrades till – 7 404 655 SEK (-17 122 806).

Väsentliga händelser under kvartalet

Januari – mars

 • InCoax erhåller följdorder om 3,2MSEK från amerikansk Fiber/LAN-operatör.
 • Nordamerikansk Tier 1 operatör utökar samarbetet med InCoax och arbetet fortskrider enligt plan.
 • Initial order (via VAR) från USA-baserad systemintegratör specialiserad mot s.k. Garden Style Apartment Complexes.
 • InCoax blir medlem i USA-baserade Fiber Broadband Association.
 • InCoax, BBF och MoCA pressmeddelade att standarden TR-419 för Fiber Access Extension över koaxialnätverk är klar. InCoax som bolag fick stort genomslag i den internationella fackpressen med ett hundratal artiklar publicerade globalt.
 • InCoax annonserar en av huvudägarna Saugatuck Invest AB fullt ut garanterad företrädesemission på 41MSEK.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • InCoax erhåller två ordrar om totalt 5MSEK från USA-baserad Fiber/LAN-operatör.
 • InCoax genomför en av huvudägarna Saugatuck Invest AB fullt ut garanterad företrädesemission på 41 163 592,50 SEK före emissionskostnader.
 • InCoax intensifierar lagd marknads- och kommunikationsstrategi genom deltagande i paneldebatt med ledande aktörer inom bredbandsteknologi såsom; Broadband Forum, British Telecom och Verizon/MoCA. Ytterligare artiklar publiceras med stort genomslag i fackpressen och kostnadseffektiv riktad marknads-föring genom sociala medier.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet. Delårsrapporten finns även tillgänglig på www.incoax.com.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2021 kl. 08:00 (CEST).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73- 899 55 52

Close Menu