InCoax extra bolagsstämma 2024 (4 JAN)

Aktieägarna i InCoax Networks AB, org. nr 556794-1363,
var kallade till extra bolagsstämma torsdagen den 4 januari 2024.

InCoax extra bolagsstämma 2024 (4 januari)

  • Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
  • Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse 2023-12-19 (sign)
  • Kallelse till extra bolagsstämma 4 januari 2024
  • Fullmaktsformulär
  • Förslag till beslut om godkännande styrelsens beslut om företrädesemission
  • Årsredovisning 2022 med anteckning om årsstämmans resultatdisposition
  • Protokoll från extra bolagsstämma
  • Summary
  • PM – Kommuniké från extra bolagsstämma den 4 januari 2024
  • PM – Bulletin from the extraordinary general meeting on 4 January 2024