InCoax extra bolagsstämma 2022 (19 OKT)

Aktieägarna i InCoax Networks AB, org. nr 556794-1363,
kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen 19 oktober 2022.

InCoax extra bolagsstämma 2022 (19 oktober )

 • Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
 • Revisorns yttrande 220913 (sign)
 • Kallelse till extra bolagsstämma 19 oktober 2022
 • Fullmaktsformulär
 • Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesem
 • Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 • Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 • Årsredovisning 2021 med anteckning om årsstämmans resultatdisposition
 • Anmälan och formulär för förhandsröstning
 • Bulletin from the extraordinary general meeting
 • Protokoll från extra bolagsstämma
 • Summary
 • InCoax Networks AB – Registreringsbevis (2022-10-21) 
 • InCoax Networks AB – Registrering bemyndigande (2022-10-21)