Företrädesemission 2024

Välkommen att teckna aktier i InCoax Networks AB (publ)

Hänvisning till Prospekt

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I Prospektet för InCoax Networks AB (publ) (”InCoax” eller ”Bolaget”) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas bör dessa risker, tillsammans med övrig information i det kompletta Prospektet genomläsas. Prospektet offentliggörs den 8 januari 2024 och finns därefter tillgängligt för nedladdning nedan samt hos Finansinspektionen  och Vator Securities.

InCoax i korthet

InCoax grundades år 2009 och har varit ett utvecklingsbolag som fram till nu har tagit fram fyra generationer av produkter för bredbandsaccess över koaxiala nätverk. Den fjärde generationen är baserad på standarden MoCA Access™ 2.5. InCoax värdeskapande bygger på nyttjande av ledig kapacitet i fastigheters befintliga koaxiala nätverk för anslutning av fiber och möjliggör en kort tid till intäkter från abonnenter till operatören.

InCoax är aktiv medlem i standardiseringsorganisationerna BBF och MoCA® och är representerat i MoCA®:s styrelse. Dessutom är InCoax medlem i Fiber Broadband Association, WISPA och BREKO. InCoax nuvarande produktgenerationer bygger på standarden MoCA Access™ 2.5 som möjliggör bredband med symmetrisk multigigabithastighet, vilket innebär att internethastigheten för uppladdning och nedladdning är ungefär lika hög. Med Bolagets lösningar erhåller kunden en kostnadseffektiv nätverkslösning med gigabits- eller multigigabitshastighet för enkel, snabb och stabil utrullning av bredband. Bolagets operativa verksamhet är fokuserad till Gävle och Lund i Sverige, där 32 medarbetare inklusive konsulter är placerade.

SAMMANFATTNING AV VILLKOREN
 

Teckningskurs

1,46 SEK per aktie. Courtage utgår ej. 

Villkor

Varje på avstämningsdagen innehavd aktie berättigar  innehavaren till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningsperiod

10 januari 2024 – 24 januari 2024
Handel med teckningsrätter

10 januari 2024 – 19 januari 2024

Avstämningsdag

8 januari 2024

Erbjudandets storlek

Cirka 52,6 MSEK

Dokument 2024

PM Utfall Företrädesemission (SE)

PM Outcome Rights Issue (EN)

 

InCoax – Tilläggsprospekt

PM Tilläggsprospekt 20240117

PR Suplementary prospectus 20240117

 

PM – Offentliggörande av företrädesemission

PR – Announcement of rights issue

PM – Offentliggörande av prospekt

PR – Publication of prospectus

Prospekt

Registreringsbevis

Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter

Application form without preferential rights

Särskild anmälningssedel med stöd av teckningsrätter