Företrädesemission 2022

Välkommen att teckna aktier i InCoax Networks AB (publ)

Hänvisning till Prospekt

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I Prospektet för InCoax Networks AB (publ) (”InCoax” eller ”Bolaget”) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas bör dessa risker, tillsammans med övrig information i det kompletta Prospektet genomläsas. Prospektet offentliggörs den 25 oktober 2022 och finns därefter tillgängligt för nedladdning nedan samt hos Finansinspektionen och Vator Securities.

InCoax i korthet

InCoax utvecklar lösningar för bredbandsanslutningar s.k. ”Fiber Access Extension”-lösningar med gigabithastighet och tillhandahåller hållbara nätverksprodukter och systemlösningar till stora leverantörer av telekom- och bredbandstjänster. InCoax grundades år 2009 och har varit ett utvecklingsbolag som fram till idag har tagit fram fyra generationer av produkter för bredbandsaccess över koaxiala nätverk. Den fjärde generationen är baserad på standarden standarden MoCA Access™2.5.

InCoax värdeskapande bygger på nyttjande av ledig kapacitet i fastigheters befintliga koaxiala nätverk (antennkabelnätverk) för anslutning av fiber och möjliggör en kort tid till intäkter från abonnenter till operatören. InCoax är aktiv medlem i standardiseringsorganisationen MoCA och BBF och är representerat i MoCA:s styrelse. Bolagets nuvarande produktgeneration, in:xtnd™ är den första produkten på marknaden som bygger på den standarden MoCA Access™ 2.5 som möjliggör bredband med symmetrisk Gigabithastighet.

Med Bolagets lösning, in:xtnd™, erhåller kunden en kostnadseffektiv nätverkslösning med gigabitshastighet för enkel, snabb och stabil utrullning av bredband. I den vidareutvecklade versionen av InCoax MoCA Access™ 2.5-plattform kommer InCoax adressera större operatörer och Tier 1-operatörer med full kompabilitet. Bolagets operativa verksamhet är fokuserad till Gävle och Lund i Sverige, där 29 medarbetare inklusive konsulter är placerade.

SAMMANFATTNING AV VILLKOREN
 

Teckningskurs

1,95 SEK per unit. Courtage utgår ej.

Villkor

Varje på avstämningsdagen innehavd aktie berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.

Teckningsperiod

27 oktober – 10 november 2022
Handel med teckningsrätter

27 oktober – 7 november 2022

Avstämningsdag

25 oktober 2022

Erbjudandets storlek

Cirka 50,1 MSEK

Dokument 2022

PM –  Offentliggörande av företrädesemission

PR – Announcement of rights issue

PM – Offentliggörande av prospekt

PR – Publication of prospectus

Prospekt

Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter

Application form without preferential rights

InCoax Networks AB – Registreringsbevis