Företrädesemission 2021 (apr/dec)

Välkommen att teckna aktier i InCoax Networks AB (publ)

Hänvisning till Prospekt

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I Prospektet för InCoax Networks AB (publ) (”InCoax” eller ”Bolaget”) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas bör dessa risker, tillsammans med övrig information i det kompletta Prospektet genomläsas. Prospektet offentliggörs den 7 april 2021 och finns därefter tillgängligt för nedladdning nedan samt hos Finansinspektionen och Västra Hamnen Corporate Finance.

InCoax i korthet

InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsanslutningar s.k ”Fiber Access Extension” lösningar med Gigabit- hastighet och tillhandahåller nästa generations hållbara nätverksprodukter och systemlösningar till världens ledande leverantörer av telekom- och bredbandstjänster. InCoax grundades år 2009 och har varit ett utvecklingsbolag som fram till idag har tagit fram fyra generationer av produkter för bredbandsaccess över koaxiala nätverk. Den fjärde generationen är baserad på standarden MoCA Access™.

InCoax värdeskapande bygger på nyttjande av ledig kapacitet i fastigheters befintliga koaxiala nätverk (antennkabelnätverk) för anslutning av fiber och möjliggör en kort tid till intäkter från abonnenter till operatören. InCoax är aktiv medlem i standardiseringsorganisationen MoCA och BBF och är representerat i dess styrelser. Bolagets nuvarande produktgeneration, In:xtnd™ är den första produkten på marknaden som bygger på den standarden MoCA AccessTM 2.5 som möjliggör bredband med symmetrisk Giga-bithastighet.

Med Bolagets lösning, In:xtnd™, erhåller kunden en kostnadseffektiv nätverkslösning med Gigabitshastighet för enkel, snabb och stabil utrullning av bredband. I den vidareutvecklade versionen av InCoax MoCA Access™ 2.5 plattformen kommer InCoax adressera större och Tier 1 operatörer med full kompabilitet. Bolagets operativa verksamhet är fokuserad till Gävle och Lund i Sverige, där 20 medarbetare inklusive konsulter är placerade.

SAMMANFATTNING AV VILLKOREN
 

Teckningskurs

4,50 SEK per unit. Courtage utgår ej.

Villkor

Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption serie 2021. (Se Dokument; “Beslut om foreträdesemission av units”.)

Teckningsperiod (units)

12 april – 26 april 2021

Handel med teckningsrätter (units)

12 april – 21 april 2021

Avstämningsdag

8 april 2021

Erbjudandets storlek

Cirka 41 MSEK

Dokument April 2021

Dokument rörande Extra Bolagsstämma finner du här!

Dokument rörande Inbjudan till teckning av units i InCoax Networks AB  finner du här! 

Dokument december 2021

PM – Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2021

PR – The exercise period for warrants of series 2021

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser TO 2021

The board’s report on material events TO 2021

Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser TO 2021

InCoax Networks AB – Årsredovisning 2020 med anteckning om resultatdisposition

InCoax Networks AB – Annual report 2020 with note on the allocation of profit