Företrädesemission 2020

Välkommen att teckna aktier i InCoax Networks AB (publ)

Hänvisning till Prospekt

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I Prospektet för InCoax Networks AB (publ) (”InCoax” eller ”Bolaget”) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas bör dessa risker, tillsammans med övrig information i det kompletta Prospektet genomläsas. Prospektet offentliggörs den 20 augusti 2020 och finns därefter tillgängligt för nedladdning nedan samt hos Finansinspektionen och Västra Hamnen Corporate Finance.

InCoax i korhet

InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsanslutningar s.k ”Fiber Access Extension” lösningar med Gigabit- hastighet och tillhandahåller nästa generations hållbara nätverksprodukter och systemlösningar till världens ledande leverantörer av telekom- och bredbandstjänster. InCoax grundades år 2009 och har varit ett utvecklingsbolag som fram till idag har tagit fram fyra generationer av produkter för bredbandsaccess över koaxiala nätverk. Den fjärde generationen är baserad på standarden MoCA Access™.

InCoax värdeskapande bygger på nyttjande av ledig kapacitet i fastigheters befintliga koaxiala nätverk (antennkabelnätverk) för anslutning av fiber och möjliggör en kort tid till intäkter från abonnenter till operatören. InCoax är aktiv medlem i standardiseringsorganisationen MoCA och BBF och är representerat i dess styrelse. Bolagets nuvarande produktgeneration, In:xtnd™ är den första produkten på marknaden som bygger på den nya standarden MoCA AccessTM 2.5 som möjliggör bredband med symmetrisk Giga-bithastighet.

Med Bolagets lösning, In:xtnd™, erhåller kunden en kostnadseffektiv nätverkslösning med Gigabitshastighet för enkel, snabb och stabil utrullning av bredband. I den vidareutvecklade versionen av InCoax MoCA Access™ 2.5 plattform kommer InCoax adressera större och Tier 1 operatörer med full kompabilitet. Bolagets operativa verksamhet är fokuserad till Gävle och Malmö i Sverige, där 26 medarbetare inklusive konsulter är placerade.

SAMMANFATTNING AV VILLKOREN

Teckningskurs

5,25 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Villkor

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) nya aktie.

Teckningsperiod

24 augusti – 7 september 2020

Handel med teckningsrätter

24 augusti – 3 september 2020

Avstämningsdag

20 augusti 2020

Erbjudandets storlek

Cirka 48 MSEK