Företrädesemission 2019

Välkommen att teckna aktier i InCoax Networks AB (publ)

Hänvisning till Prospekt

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I Prospektet för InCoax Networks AB (publ) (”InCoax” eller ”Bolaget”) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas bör dessa risker, tillsammans med övrig information i det kompletta Prospektet genomläsas. Prospektet offentliggörs den 17 oktober 2019 och finns därefter tillgängligt för nedladdning nedan samt hos Finansinspektionen och Västra Hamnen Corporate Finance.

InCoax i korthet

InCoax grundades år 2009 och utvecklar innovativa lösningar för bredbandsaccess över koaxiala nätverk. Bolagets nya produktgeneration, In:xtnd™ är den första produkten på marknaden som bygger på standarden MoCA Access™ 2.5 som möjliggör bredband med symmetrisk Gigabithastighet. InCoax är en aktiv medlem i standardiseringsorganisationen MoCA® och är representerat i dess styrelse. Bolagets operativa verksamhet är fokuserad till Gävle och Malmö i Sverige, där ett trettiotal medarbetare inklusive konsulter är placerade. Totalt har cirka 180 MSEK investerats i verksamheten sedan Bolaget grundades.

För mer information, ladda ner teaser och prospektet nedan.

SAMMANFATTNING AV VILLKOREN

Teckningskurs

8 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Villkor

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna tre (3) nya aktier.

Teckningsperiod

18 oktober – 1 november 2019

Handel med teckningsrätter

18 – 30 oktober 2019

Avstämningsdag

15 oktober 2019

Erbjudandets storlek

Cirka 59,3 MSEK

Dokument