InCoax Networks AB:s delårsrapport, januari – juni 2019

Flera utvärderingsprojekt har initierats och de första kommersiella installationerna av In:xtnd™ i Europa är igång.

Finansiell utveckling

April – Juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 108 187 SEK (525 851), vilket motsvarar en ökning med 111 procent gentemot samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till –18 654 944 SEK (–11 647 705), en minskning framförallt drivet av organisationstillväxt.
  • Resultat efter skatt uppgick till –18 695 898 SEK (–11 701 346), vilket ger ett resultat per aktie om –1,51 SEK (–1,75).
  • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till 19 419 413 SEK (–1 480 841) och de likvida medlen uppgick till 26,3 MSEK vid kvartalets utgång.

January – Juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 066 573 SEK (907 004), vilket motsvarar en ökning med 128 procent gentemot samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till –33 460 704 SEK (–20 364 108), en minskning framförallt drivet av organisationstillväxt.
  • Resultat efter skatt uppgick till –33 544 129 SEK (–20 420 443), vilket ger ett resultat per aktie om –2,71 SEK (–3,05).
  • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för perioden uppgick till 18 624 640 SEK (–1 993 142).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • InCoax har den 20 augusti 2019 upptagit en bryggfinansiering om 15 MSEK samt föreslår att extra bolagsstämman den 9 september 2019 beslutar om en företrädesemission om cirka 60 MSEK. Emissionen omfattas till drygt 80 procent av teckningsåtaganden och garantiåtaganden från befintliga ägare och nya investerare.
Close Menu

Give us your feedback

Do you get the right information on our website?